Prosimy o zapoznanie się i dostosowanie się do nich:

  1. na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19;
  2. zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
  3. rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się;
  4. zdający nie wnosi na teren szkoły zbędnych  rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
  5. oczekując na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos; należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą lub salą egzaminacyjną;
  6. na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem; zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowanie jego tożsamości;
  7. przy wejściu do szkoły oraz na salę egzaminacyjną należy zdezynfekować ręce;
  8. zdający wchodzą do szkoły z zakrytymi ustami i nosem – po zajęciu miejsca egzaminacyjnego lub podejściu do stanowiska egzaminacyjnego można ściągnąć maseczkę;
  9. po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej , przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

– zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

– obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

– niedotykania dłońmi okolic twarzy, zgłasza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

– konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie;

10. na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora, itd.;

11. zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających;

12. zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu;

13. zdający podczas egzaminu każdorazowo muszą zdezynfekować ręce przed skorzystaniem ze wspólnego wyposażenia (dokumentacji technicznej, urządzeń, innych materiałów);

14. szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą;

15. na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków, osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w miejscu do tego przeznaczonym;

16. osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w miejscu do tego przeznaczonym;

17. zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów;

18. wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły;

19. w budynku internatu zostało wyznaczone pomieszczenie, w którym będą izolowani zdający, u których stwierdzono objawy chorobowe.

 

Szczegółowe wytyczne MEN ,CKE i GIS: „Wytyczne  dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń-luty)

2021 r.”, zamieszczone są w poniższym linku:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyczne_Zima_2021.pdf

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google