Zasady bezpieczeństwa obowiązujące zdających

podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się i dostosowanie się do nich:

 1. na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa (bez objawów choroby zakaźnej);
 2. zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
 3. rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się;
 4. zdający nie wnosi na teren szkoły zbędnych  rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
 5. oczekując na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos;
 6. przy wejściu do szkoły oraz na salę egzaminacyjną należy zdezynfekować ręce;
 7. zdający wchodzą do szkoły z zakrytymi ustami i nosem – po zajęciu miejsca egzaminacyjnego lub podejściu do stanowiska egzaminacyjnego można ściągnąć maseczkę;
 8. po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ),
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej;

9. podczas egzaminu zdający korzystają z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itp.;

10. zdający nie mogąpożyczać przyborów od innych zdających;

11. zdający podczas egzaminu każdorazowo muszą zdezynfekować ręce przed skorzystaniem ze wspólnego wyposażenia (dokumentacji technicznej, urządzenia);

12. na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, szkoła nie zapewnia wody pitnej;

13. osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły w czasie przerwy opuścić budynek albo oczekiwać na terenie szkoły (pracownia nr 5) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia i zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami;

14. wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły;

15. w budynku internatu zostało wyznaczone pomieszczenie, w którym będą izolowani zdający, u których stwierdzono objawy chorobowe.

 

Szczegółowe wytyczne MEN ,CKE i GIS: „Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów”, zamieszczone są w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 
 

Facebook

YouTube