• Slider-Kształcimy-w-zawodach

WSPÓŁPRACA  Z  PAŃSTWOWYMI  INSTYTUTAMI  BADAWCZYMI

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej podpisał porozumienia o współpracy z Państwowymi Instytutami  Badawczymi :

 

IUNG  

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
– Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Instytut Ochrony Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ...

Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Głównym celem porozumienia jest dobrowolne wspieranie Szkoły przez Instytuty w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia nowoczesnej wiedzy, innowacyjności  i umiejętności, odpowiadających zakresowi działalności Instytutu i Szkoły.

Na podstawie przedstawionych form współpracy dostosowanych do działań badawczych i możliwości Instytutów oraz specyfiki i możliwości Szkoły został opracowany wykaz tematyczny przedsięwzięć edukacyjnych oraz opracowane harmonogramy współpracy, w którym znalazły się następujące działania:

  • Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poprzez umożliwienie korzystania z czasopism i publikacji naukowych Instytutu
  • Uczestnictwo  nauczycieli  i uczniów w seminariach, warsztatach i konferencjach, organizowanych przez Instytut.
  • Przekazywanie do szkolnej biblioteki materiałów prezentujących działalność badawczo-rozwojową Instytutu.
  • Promowanie przez szkołę działalności  PIB
  • Podejmowanie, wszelkich innych działań mających na celu wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.

W ramach podjętych działań nauczyciele i uczniówie  uczestniczą  w szkoleniach i wykładach tematycznie związanych z zawodem, które dają możliwość zastosowania  nowych rozwiązań w praktyce rolniczej.

Szkoła otrzymuje  wyniki badań i opracowania  Instytutów  w postaci biuletynów  informacyjnych, poradników, publikacji, które wzbogacają  księgozbiór biblioteki szkolnej.  Wymienione  materiały są wykorzystywane przez młodzież i nauczycieli na zajęciach praktycznych.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google