Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa
w Leśnej Podlaskiej
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
pn.: „Potęgowanie Kompetencji”

Celem projektu jest: Wyższa zdolność 60 Uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych ich 3 Nauczycieli poprzez realizację
w Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej programu kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do wymagań gospodarki i rynku pracy obejmującego:
– dodatkowe kursy i szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień przez Uczniów,
– zajęcia specjalistyczne dla Uczniów,
– staże zawodowe dla Uczniów,
– szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe dla Nauczycieli,
– wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 847 828,29 PLN

 

 

Tytuł projektu: Potęgowanie Kompetencji

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Numer i nazwa Priorytetu: Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Instytucja wdrażająca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im . Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do udziału w projekcie „Potęgowanie Kompetencji” w ramach, którego można skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczenia zawodowego i poszerzania wiedzy w ramach kształconego i nauczanego zawodu.

CELE PROJEKTU
Wyższa zdolność 60 Uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych ich 3 Nauczycieli poprzez realizację w Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (ZSCKR) w Leśnej Podlaskiej programu kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do wymagań gospodarki i rynku pracy obejmującego:

– dodatkowe kursy/szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień przez Uczniów i zajęcia specjalistyczne dla Uczniów,

– staże dla Uczniów,

– szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe dla Nauczycieli,

– wyposażenie pracowni szkolnych w okresie 01.09.2019-31.08.2021.

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowi 60 Uczniów oraz 3 Nauczycieli zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Projekt skierowany jest do grup docelowych pochodzących z obszaru woj. lubelskiego (os. fizyczne uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, szkoła ma jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego).

Projekt zakłada udział 63 Uczestników projektu, tj.:

 1. 60 Uczniów w tym:

– 20 Uczniów z kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych

– 40 Uczniów z kierunku Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

– min. 6 dziewcząt

 1. 3 Nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY

W ramach Projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. Zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej:
 • 2-dniowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – dla 40 uczniów na kierunku Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • 2-dniowe na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – dla 20 uczniów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych,

 

 1. Szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe dla nauczycieli:
 • Szkolenie z obsługi dronów – uprawnienia podstawowe: Kurs BVLOS: przygotowanie do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku – 1 nauczyciel
 • Szkolenie z obsługi dronów – nabycie kwalifikacji instruktora: Kurs INS – 1 nauczyciel –  dla nauczyciela, który zrealizuje szkolenie nr 1
 • Studia podyplomowe – Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności – 1 nauczyciel
 • Studia podyplomowe – Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie – 1 nauczyciel
 • Studia podyplomowe – Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie – 1 nauczyciel

 

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 60 uczniów (238 miejsc szkoleniowych):

Dla 40 uczniów na kierunku Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (198 miejsc szkoleniowych):

 • Monter instalacji OZE: fotowoltaika/pompy ciepła/systemy solarne (60 godz.) – 40 uczniów
 • Monter instalacji OZE w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym (szkolenie zakończone przystąpieniem do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego-UDT) (24 godz.) – dla uczniów, którzy zrealizują szkolenie nr 1 (18 uczniów o najlepszych wynikach
  i spełniających warunek formalny: ukończenie 18 r.ż.)
 • Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP Gr.1) (8 godz.) – 40 uczniów
 • Obsługa dronów (20 godz.) – 40 uczniów
 • Rolnictwo Precyzyjne typu John Deere (8 godz.) – 40 uczniów
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (60 godz.) – 20 uczniów

Dla 20 uczniów na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych (40 miejsc szkoleniowych):

 • Barman (50 godz.) – 20 uczniów
 • Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi (80 godz.) – 20 uczniów

Jeden uczeń ma możliwość udziału w więcej niż 1 szkoleniu.

 1. Płatny staż zawodowy u pracodawcy (150 godzin) – 42 uczniów

 PLANOWANE EFEKTY

 • 3 Nauczycieli zostanie objętych wsparciem w ramach projektu
 • 60 Uczniów zostanie objętych wsparciem w ramach projektu
 • 1 szkoła wykorzysta wyposażenie zakupione dzięki EFS
 • 43 osoby uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia
 • 63 osoby weźmie udział w pozaszkolnych formach kształcenia
 • 42 Uczniów weźmie udział w stażach zawodowych u Pracodawców

 

REKRUTACJA

 

 1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet
  i mężczyzn.
 2. Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty, prowadzona będzie na terenie szkoły ZSCKR
  w Leśnej Podlaskiej i ograniczona będzie wyłącznie do uczniów i nauczycieli Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch turach
 • II-III 2020
 • IX-XII 2020 r.
 1. Nabór będzie prowadzony w wyznaczonych dniach i godzinach. Informacja o naborze zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń zwiększona zostanie liczba ogłoszeń i spotkań informacyjnych
  w szkole, zaangażowana zostanie kadra pedagogiczna do udziału w rekrutacji, wydłużone zostaną etapy rekrutacji.
 2. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu (sekretariat ZSCKR w Leśnej Podlaskiej) i na stronie internetowej Projektu.
 3. Zgłoszenia kandydatów/-tek przyjmowane będą w Biurze Projektu.
 4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem kandydata/-ki do Projektu.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 2. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w Projekcie.
 1. Etapy rekrutacji uczniów i nauczycieli:
 • Etap I: Złożenie kompletnych, poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (dla uczniów niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów):
 • Regulaminu projektu
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Ankieta motywacyjna
 • Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych
 • Orzeczenie lekarskie lub opinia lekarza w przypadku osób z niepełnosprawnością
 • Etap II: Weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikowalności, tj. dla Uczniów: status Ucznia w szkole objętej projektem i na kierunku kształcenia, do którego adresowane jest wsparcie; dla Nauczycieli: status Nauczyciela w szkole objętej wsparciem oraz pochodzenie w województwa lubelskiego.
 • Etap II: Komisja rekrutacyjna wyłoni uczestników projektu w oparciu o Formularz zgłoszeniowy, ankietę motywacyjną oraz stworzy listy rezerwowe.
 1. Procedura rekrutacji:
 1. Ocena formalna:
 • weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikowalności: kandydat/-tka posiada status ucznia w szkole objętej projektem i na kierunku kształcenia, do którego adresowane jest wsparcie lub nauczyciela ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
 • kompletność dokumentów rekrutacyjnych
 1. Ocena merytoryczna:
 • weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych
 • przyznanie punktacji na podstawie indywidualnie wypełnianych przez
  kandydatów/-tki ankiet, badających motywacje i potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego: 0-10 pkt.
 • pierwszeństwo w rekrutacji:

– osoby z niepełnosprawnością: +3 pkt.,

– kobiety: +5 pkt.,

– uczniowie o niskich wynikach w nauce (opinia wychowawcy): +3 pkt.

 1. Do projektu będą zakwalifikowani kandydaci/-tki spełniające kryteria formalne, którzy złożą kompletne dokumenty i uzyskają największą ilość punktów z oceny. Komisja rekrutacyjna wybierze Uczestników Projektu (100% UP i 20% na listach rezerwowych) wraz z określeniem dla każdego z UP form wsparcia, którymi zostanie objęty, ułoży listę rankingową i rezerwową. W przypadku uzyskania przez kandydatów/-ki takiej samej liczby punktów decydować będzie data złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do projektu za pośrednictwem wychowawców (uczniowie) lub drogą e-mail/telefon przez Kierownika projektu (nauczyciele).
 2. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa
  w projekcie.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika/-czki z projektu, do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
997 445,05 zł

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

847 828,29 zł

 

 

Formularz zgłoszeniowy(nauczyciele)

Formularz zgłoszeniowy(uczniowie)

Oświadczenia w dniu rozpoczęcia udziału (nauczyciele)

Oświadczenia w dniu rozpoczęcia udziału (uczniowie)

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google