Zakończyła się rekrutacja uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w stażu zawodowym w Grecji. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji było złożenie, w odpowiednim terminie, formularza zgłoszeniowego do koordynatora projektu pani Beaty Kalwarczyk – Warpas.

W wyniku rekrutacji komisja rekrutacyjna zgodnie z regulaminem, biorąc pod uwagę m.in. wyniki w nauce, zachowanie, frekwencję na zajęciach lekcyjnych, udział w konkursach i olimpiadach oraz zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, wyłoniła grupę 60 uczestników projektu.

Zgodnie z założeniami projektu na staż zawodowy do Grecji wyjadą dwie 30-osobowe grupy młodzieży pod opieką dwóch nauczycieli: dwudziestu uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 40 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W celu jak najlepszego przygotowania młodzieży naszej szkoły do odbycia stażu zawodowego zagranicą przeprowadzone zostaną zajęcia o charakterze pedagogicznym, kulturowym oraz językowym.

 
 

Facebook

YouTube