Zakończyła się rekrutacja uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w stażu zawodowym w Grecji i na Węgrzech.  Projekt  pt. „Otwarty rynek pracy” realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ .

Nr projektu: 2020 – 1 – PL01 – KA102 – 08 – 0364. Projekt współfinansowany z funduszy UE w ramach programu Erasmus+, Sektor kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Kwota dofinansowania: 106. 532. 00 EUR

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji było złożenie, w odpowiednim terminie, formularza zgłoszeniowego do koordynatora projektu pani Beaty Kalwarczyk – Warpas.

W wyniku rekrutacji komisja rekrutacyjna zgodnie z regulaminem, biorąc pod uwagę m.in. wyniki w nauce, zachowanie, frekwencję na zajęciach lekcyjnych, udział w konkursach i olimpiadach oraz zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, wyłoniła grupę 60 uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii. W ramach projektu uczniowie wyjadą na staż zawodowy na Węgry (15 osób) oraz do Grecji (45 osób). Udział w stażu zawodowym za granicą przyczyni się do rozwoju zawodowego i osobowego uczestników, którzy nabędą nowe kompetencje zawodowe oraz poprawią swoją znajomość języka angielskiego. Uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której osiągną lepsze wyniki w nauce i którą w przyszłości wykorzystają w swojej codziennej pracy.

Dzięki stażowi uczniowie rozwiną swój zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości, poznają nowe rozwiązania technologiczne, które pozwolą im na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłości.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google