• Slider-Kształcimy-w-zawodach

REGULAMIN RADY RODZICÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. WINCENTEGO WITOSA
W LEŚNEJ PODLASKIEJ
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
2.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Zespołu.
3.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:
1)    Dyrektora Zespołu
2)    Radę Pedagogiczną
3)    Samorząd Uczniowski
4.    Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców.
5.    Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
6.    Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z Dyrektorem Zespołu, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.
7.    Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
8.    Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły. Jej członkowie pełnią funkcje honorowo. 

Rozdział II
Cele, zakres działania i zadania Rady Rodziców

§ 2

 1.    Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły w zakresie:
1)    organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego
2)    poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły
3)    zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy materialnej
2.    Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3.    Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4.    Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy oraz rocznego planu dochodów i wydatków.
5.    Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami Dyrektora Zespołu i uchwałami Rady Pedagogicznej. 

§ 3

1.            Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności:
1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

    2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.
2.    Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, program ten ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
3.    Współpraca z Radami Klasowymi rodziców.
4.    Współpraca z zespołem kierowniczym i zespołem wychowawczym szkoły i internatu w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
5.    Inicjowanie i branie czynnego udziału w spotkaniach z młodzieżą.
6.    Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w Zespole.
7.    Współdziałanie w programowaniu prac Zespołu oraz w planowaniu wydatków finansowych.
8.    Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych dla Zespołu.
9.    Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych, instytucji do współpracy z Zespołem, szczególnie w celu przyjęcia patronatu nad jego działalnością.
10.    Współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym w zakresie propagowania zadań i efektów osiąganych przez Zespół.
11.    Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży.
12.    Współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnych zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub Zespołu (przemoc wobec uczniów lub nauczycieli, zbiorowy protest, zagrożenie losowe lub zewnętrzne itp.)
13.    Opiniowanie prac nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego. 

Rozdział III
Wybory, organizacja i zasady działania  Rady Rodziców

§ 4

 1.    Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców są przedstawiciele rad klasowych – oddziałowych (jedna osoba), wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.    Klasowe zebranie rodziców wybiera w tajnym głosowaniu spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. W posiedzeniach Klasowej Rady Rodziców bierze udział wychowawca klasy z głosem doradczym.
3.    Klasowe Rady Rodziców mogą porozumiewać się między sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
4.    Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera w tajnym głosowaniu spośród siebie prezydium: przewodniczącego, skarbnika , sekretarza, 2 członków prezydium oraz Komisję Rewizyjną: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
5.    Funkcję sekretarza można powierzyć opiekunowi Rady Rodziców z ramienia Rady Pedagogicznej.
6.    Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
7.    Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy:
1)    przygotowanie do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez zebranie Rady Rodziców projektu rocznego planu pracy Rady Rodziców oraz planu dochodów i wydatków,
2)    zwoływanie w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu zebrania Rady Rodziców oraz ogólnego zebrania rodziców ustalając termin i porządek zebrania,
3)    podejmowanie niezbędnych działań zastrzeżonych do kompetencji Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców,
4)    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Zespołu na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
5)    współpraca z Dyrektorem Zespołu i radą pedagogiczną w zakresie doskonalenia i organizacji pracy Zespołu,
6)    prezentowanie opinii rodziców we wszystkich sprawach ważnych dla Zespołu, rodziców i uczniów,
7)    angażowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki,
8.    Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
9.    Zebrania Prezydium Rady Rodziców zwołuje przewodniczący Rady Rodziców z własnej inicjatywy, na żądanie 1/3 rad klasowych rodziców, komisji rewizyjnej jak również na żądanie Dyrektora Zespołu.
10.    Prezydium Rady Rodziców składa sprawozdanie Radzie Rodziców z działalności za dany okres.
11.    Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna. Przewodniczący tej komisji bierze udział w posiedzeniach prezydium Rady Rodziców.
12.    Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
1)    kontrolowanie realizacji uchwał zgodnie z prawem, gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, prawidłowej gospodarki majątkiem Rady Rodziców
2)    prowadzenie okresowej kontroli działalności Rady Rodziców i jego agend oraz przedkładanie wniosków Radzie Rodziców.
13.    Komisja Rewizyjna sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli.
14.    Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
15.    W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor Zespołu lub przedstawiciel rady pedagogicznej. 

§ 5 

1.    Szczegółowe terminy zebrań wyborczych poszczególnych klas ustala Dyrektor Zespołu.
2.    Kadencja członka w organach Rady Rodziców trwa 4 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji. Po zakończeniu 4-letniej kadencji można powtórnie kandydować do organów Rady Rodziców.
3.    Z początkiem roku szkolnego:
1)    rozwiązuje się Klasowe Rady Rodziców klas programowo najwyższych, których uczniowie opuścili szkołę,
2)    dokonuje się wyborów Klasowych Rad Rodziców  w klasach najniższych,
3)     pozostałe, dotychczasowe Klasowe Rady Rodziców, stają się radami następnej (wyższej) klasy, dokonuje się uzupełniających wyborów w tych radach, których skład został zdekompletowany. 

Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

 § 6

1.    Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2.    Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
3.    Uchwały walnych zebrań Rady Rodziców odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później – jeżeli w zawiadomieniu podano również drugi termin – są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.
4.    Listę uczestników zebrania oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący Rady Rodziców.
5.    Przy podejmowaniu uchwał głos dyrektora i innych osób zaproszonych na posiedzenie jest głosem doradczym.
6.    Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Zespołu.
1)    Rady Klasowe protokołują również swoje zebrania a za protokolarz odpowiada sekretarz Klasowej Rady Rodziców i wychowawca klasy.
2)    Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady Rodziców i nauczyciel – opiekun Rady Rodziców jako przedstawiciel rady pedagogicznej.
7.    Zebranie Rady Rodziców upoważnia prezydium do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców.
8.    Uchwały zebrania Rady Rodziców lub prezydium Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich rodziców. W przypadku ich nieprzestrzegania prezydium Rady Rodziców może wnioskować do dyrektora Zespołu o podjęcie działań administracyjnych.
9.    Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Zespołu, dyrektor Zespołu zawiesza jej wykonanie.
10.    Dyrektor Zespołu zawieszając wykonanie uchwały w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia uzgadnia z Radą Rodziców sposób rozstrzygnięcia sprawy. Sposób rozstrzygnięcia może być uzgodniony z prezydium Rady Rodziców, o ile ważność sprawy i termin nie pozwalają na odwlekanie załatwienia jej do czasu zwołania zebrania Rady Rodziców.

 § 7 

1.    Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
1)    wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania,
2)    sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
3)    sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
4)     informacja Dyrektora Zespołu o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
5)    dyskusja programowa,
6)     uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
7)    wybory nowych organów Rady Rodziców.
2.    Wybory do Rady Rodziców, Klasowej Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
3.    Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
4.    Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniej jednak niż 50 % i jeden głos spośród oddanych głosów.
5.    Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.
6.    Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu. 

Rozdział V
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

 § 8 

1.    Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale roku szkolnego.
2.    Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się według planu ustalonego przez przewodniczącego. Na wniosek członka Rady Rodziców plan zebrania może być zmieniony lub uzupełniony. Zmiany planu zebrania wymagają przegłosowania.
3.    Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w semestrze.
4.    Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

 § 9

1.    Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady Klasowej lub dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.
2.    Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej są przedstawiane : zebraniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o jej zwołanie. 

Rozdział VI
Fundusze Rady Rodziców

§ 10 

1.    Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, w tym z działalności gospodarczej i wpływów od sponsorów, z dochodów osiągniętych z imprez organizowanych przez Radę oraz z zasiłków, darowizn i dotacji.
2.    Wysokość składek ustala zebranie Rady Rodziców na wniosek prezydium Rady Rodziców. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować inną składkę od określonej.
3.    Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, względnie kwartalnie – według swojego uznania i możliwości.
4.    Rada Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
5.    Rodzice mogą wnieść swój udział na rzecz pomocy szkole w formie materiałów lub specjalistycznej pracy fachowej. 

§ 11 

1.    Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez prezydium Rady rodziców planie finansowym –dochodów i wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców.
2.    Plan finansowy dochodów i wydatków powinien uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane na zebraniu Rady Rodziców.
3.    W zatwierdzonym planie dochodów i wydatków zmiany mogą być dokonywane wyjątkowo na podstawie uchwały prezydium Radu Rodziców, po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły.
O zmianach tych prezydium informuje Radę Rodziców na najbliższym zebraniu.

§ 12 

1.    Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.
2.    Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody przewodniczącego Rady oraz opinii Dyrektora Zespołu.
3.    Dokumenty finansowe muszą być przed zaksięgowaniem zatwierdzone i zaakceptowane przez przewodniczącego lub skarbnika Rady Rodziców – pod względem merytorycznym i Dyrektora Zespołu – pod względem formalnym.
4.    Przewodniczący Rady Rodziców może upoważnić Dyrektora Zespołu do akceptowania pod względem merytorycznym. 

§ 13 

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze zgromadzonych funduszy na następujące cele:
1)    dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
2)    sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych
3)    nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych
4)    częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek turystyczno krajoznawczych i dydaktycznych
5)    zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, video oraz komputerów
6)    wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców
7)    zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych
8)    zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu
9)    zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego
10)    pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg
11)    finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.
12)    przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej
13)    lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych rachunkach bankowych
14)    inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców
15)    dofinansowanie działalności statutowej Zespołu 

§ 14 

1.    Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające dodatkowe kwoty na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.
2.    Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców szkoły stają się własnością Zespołu i podlegają inwentaryzacji. 

Rozdział VII
Obsługa finansowo – księgowa środków finansowych Rady Rodziców
 

§ 15 

1.    Obsługę finansowo – księgową funduszy Rady Rodziców zgodnie z zatwierdzonym planem dochodów i wydatków prowadzi księgowość Zespołu.
2.    Bezpośredni nadzór nad pracą księgową pełni przewodniczący i skarbnik Rady Rodziców.
3.    Rada Rodziców zakłada w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej bieżący rachunek dochodów i wydatków w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
4.    Upoważnia się Dyrektora i głównego księgowego Zespołu do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Rady Rodziców.
5.    Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
 

§ 16 

1.    Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
2.    W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Zespołu lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Zespołu i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.
3.    W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
4.    Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez klasowe zebranie rodziców.
5.    Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych. 

§ 17 

Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu przez zebranie Rady Rodziców.
Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia. 

§ 18 

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej i numeru konta.

§ 19 

Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem 20.12.2017
Niniejszy regulamin został przyjęty na zebraniu rodziców w dniu 26.01.2018

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google