• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Regulamin wypożyczeń do domu

opracowany na podstawie Regulaminu Biblioteki w ZSCKR

im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, będącego zał. Nr 7 do Statutu Szkoły

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy szkoły na podstawie zatrudnienia.

2. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na     okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam   okres.

3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów oraz uczniowie klas maturalnych mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.

4. Za książki wypożyczone do klasopracowni odpowiedzialność ponosi nauczyciel podpisujący protokół.

5. Nauczyciel jest zobligowany do rozliczania się z biblioteką z książek przekazanych do pracowni przedmiotowych w przypadku zmiany lokalizacji pracowni lub zmiany opiekuna pracowni.

6. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho.

7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić   bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki  lub ewentualnie odkupić książkę o takiej samej wartości i przydatności, fakt ten będzie odnotowany w specjalnym zeszycie  „Zwroty za zagubione”.

8.Termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych upływa:

a) dla uczniów klas maturalnych najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego

b) dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z dniem rozwiązania umowy

c) biblioteka szkolna umożliwia wypożyczanie materiałów bibliotecznych na okres ferii zimowych i letnich

d) nauczyciele i pracownicy przebywający na urlopach  macierzyńskich, zdrowotnych lub innych długotrwałych zwolnieniach  zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

9. Nauczyciele i pracownicy szkoły, kończący pracę w ZSCKR bezwzględnie  zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką i pobrania zaświadczenia  potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów ( zał .1). W przypadku braku wypożyczonych pozycji pracownik szkoły lub nauczyciel zobowiązany jest do odkupienia książki o podobnej tematyce i przydatności. Fakt ten będzie odnotowany w protokole książek zagubionych i oddanych za zagubione.

10.  Użytkownik biblioteki zobowiązany jest do poszanowania mienia szkoły, odpowiada materialnie za zniszczenia.

11.  Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do osób wypożyczających ,  nie przestrzegających  postanowień   niniejszego regulaminu.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google