• Slider-Kształcimy-w-zawodach

REGULAMIN INTERNATU

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&1

 

 1. W internacie mają możliwość zakwaterowania uczniowie mieszkający poza siedzibą Zespołu.
 2. Internatem kieruje kierownik internatu przy współudziale wychowawców i samorządu internatu.
 3. Nadzór nad działalnością opiekuńczo – wychowawczą internatu sprawuje Dyrektor Zespołu.
 4. Internat planuje i realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i placówkami środowiska.

 

Rozdział II

Zadania internatu

&2

 

Do zadań internatu należy:

 1. Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania.
 2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych.
 3. Zapewnienie warunków do nauki i rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
 4. Stworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportów.
 6. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo — gospodarczych.
 7. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności
  i samorządności.

 

 

Rozdział III

Organizacja pracy internatu

 

& 3

 

 1. Internat czynny jest w ciągu całego roku szkolnego.
 2. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 40 osób.
 3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi, co najmniej 49 godzin zegarowych.
 4. Za zgodą organu prowadzącego Zespół, w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego.

 

& 4

 

 1. Wychowankowie wybierają spośród siebie zarząd samorządu grupy.
 2. Do zadań samorządu grupy należy:

1)      inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy opiekuńczo — wychowawczej w grupie,
2)      dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy,
3)      koordynowanie prac wykonywanych przez członków grupy,
4)      kontrola i ocena pracy wykonywanej przez członków grupy,
5)      regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów i nieporozumień,
6)      opiniowanie i wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody.

 1. Opiekę wychowawczą nad grupą powierza się wychowawcy, który współdziała z młodzieżą realizacji zadań.
 2. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu lub środowiska, zajęcia kulturalne, sportowe lub inne formy wypoczynku i rozrywki.

 

& 5

 

 1. Wszyscy wychowankowie internatu tworzą samorząd internatu.
 2. Pracą samorządu kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu internatu.
 3. Do zadań samorządu internatu należy:

1)  współudział w tworzeniu planu działalności opiekuńczo — wychowawczej i gospodarczej internatu,
2) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszystkich prac podejmowanych przez grupę,
3) poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków,
4) dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo — wychowawczej młodzieży w internacie,
5) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły

 

& 6

W internacie mogą działać organizacje młodzieżowe.

Rozdział IV

Zakwaterowanie i wyżywienie

& 7

O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń:

 1. mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,
 2. posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie,
 3. w przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi
  i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą szkoły, do której uczęszcza.

 

& 8

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

 1. wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych,
 2. dzieciom samotnych matek lub ojców,
 3. dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
 4. uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom,
 5. dzieciom nauczycieli

 

& 9

 

Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń /rodzice, opiekunowie/ w szkole lub
w internacie nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.

 1. W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie w trakcie trwania roku szkolnego Dyrektor Zespołu oraz kierownik internatu rozpatrują podanie ucznia w ciągu 14 dni.
 2. W przypadku ubiegania się o ponowne przyjęcie wychowanka usuniętego z internatu decyzję podejmuje kierownik internatu w porozumieniu z Zespołem Wychowawczym.

 

& 10

 

Wychowanek może odejść z internatu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań w internacie.

Odejście z internatu zgłasza na kilka dni wcześniej kierownikowi internatu,

 

& 11

 

Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie.

 1. Wychowanek wnosi opłatę stałą za zakwaterowanie w wysokości ustalonej przez Zespół               w składzie; dyrektor Zespołu, księgowy, kierownik internatu, przedstawiciele młodzieży.
 2. Opłata stała przeznaczona jest na polepszenie warunków bytowych wychowanków.
 3. Wychowanek wnosi opłatę za posiłki w stołówce internatu w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 4. Koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie ustała Zespół w składzie: dyrektor Zespołu, księgowy, kierownik internatu przy współudziale intendenta, magazyniera, kucharki                       i przedstawicieli młodzieży.
 5. Z wyżywienia w internacie mogą korzystać:

1) organizacje, stowarzyszenia i instytucje współpracujące z Zespołem w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zawartych w statucie i programie rozwoju Zespołu,
2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych współpracujących z Zespołem w ramach organizacji zawodów sportowych, olimpiad, konkursów, festiwali,
3) nauczyciele i pracownicy Zespołu.

 1. Opłata za wyżywienie wymienione w ust. 4 pkt. 1 -3 pokrywa pełne koszty przyrządzenia posiłków uwzględniające koszt zakupu surowca zużytego do sporządzania posiłków i narzut na koszty administracyjno – rzeczowe i skalkulowane w wysokości uwzględniającej wynagrodzenie personelu stołówki łączne z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na energię i wodę.
 2. Odpłatność za posiłki wymienione w ust. 4 pkt. 1 – 3 ustała zespól wymieniony w ust.3
 3. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharzy i pomocy kuchennej korzystają bezpłatnie z wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w internacie.
 4. Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą ucznia, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej ma obowiązek wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o pomoc materialną w formie dopłaty do wyżywienia, zakupu odzieży, pokrycia opłaty stałej wnoszonej przez ucznia.

 

Rozdział V

Prawa wychowanka

& 12

 

Wychowanek mieszkający w internacie ma prawo do:

 1. Zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia.
 2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
 3. Wypoczynku i uczestniczenia za zgodą wychowawcy we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie, tj. np. sportowych, technicznych i artystycznych.
 4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
 5. Okresowego odwiedzania rodziców / opiekunów / i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu – za wiedzą wychowawcy do godziny 21.00.
 6. Opuszczania internatu w czasie wolnym od września do października do 20.00, od listopada do końca lutego do 19.30, od marca do końca roku szkolnego do godziny 20.30 po obowiązkowym wpisaniu się do zeszytu wyjść.
 7. Zwolnienia od nauki własnej w uzasadnionych przypadkach.
 8. Osoby chore zgłaszane są do wychowawców; po wizycie u pielęgniarki ( jeżeli jest takie zalecenie ) mogą pozostać w internacie w specjalnie do tego przeznaczonym pokoju.
 9. Mieszkańcy internatu mogą przebywać na sąsiednim piętrze do godziny 21.00.

10.  Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.

Rozdział VI

Obowiązki wychowanka

& 13

Wychowanek internatu ma obowiązek:

 1. Podporządkować się poleceniom wychowawców, kierownictwa internatu.
 2. Odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów.
 3. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu.
 4. Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty w ciągu całego tygodnia.
 5. Wszyscy mieszkańcy internatu mają obowiązek wyjścia do szkoły do godziny 8.00.Po tym czasie drzwi na piętra są zamknięte do godziny 14.00.
 6. Wyjazdy poza Leśną Podlaskę powinny być każdorazowo konsultowane
  z wychowawcą. Niedopuszczalne są samowolne wyjazdy z zamiarem noclegu poza internatem.
 7. W razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt do wychowawcy dyżurnego.
 8. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
 9. Brać udział w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie.
 10. Udzielać mieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce.
 11. Utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia Internatu.
 12. Uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu i Środowiska.
 13. Udziału w samoobsłudze koleżeńskiej w stołówce.
 14. Wykonywania ozdób służących poprawie estetyki i warunków życia.
 15. Pomocy w dokonywaniu zakupów dla potrzeb internatu.
 16. Brać udział w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze.
 17. Regularne uiszczanie opłat za wyżywienie w internacie oraz opłaty stałej.

1) Opłaty za internat powinny być regulowane do 5 dnia każdego miesiąca
(w indywidualnych przypadkach po zgłoszeniu w księgowości dopuszcza się późniejszy termin).
2)  Odpisy z wyżywienia należy wykonywać, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

& 14

 

 1. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską oraz na wywiązywanie się z obowiązków wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie.
 2. Decyzję o usunięciu wychowanka na wniosek Zespołu Wychowawczego, podejmuje dyrektor Zespołu, do którego uczęszcza wychowanek; decyzja ta może być podjęta po wyczerpaniu wszystkich innych środków wychowawczych.
 3. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.
 4. Wychowanek oskarżony o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać
  w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

 

& 15

Każdy wychowanek internatu jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt, a to oznacza,
że pokrywa koszty naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego sprzętu lub urządzenia.

 

& 16

W internacie me może mieć miejsca:

 1. Picie alkoholu
 2. Palenie tytoniu.
 3. Używanie leków bez wskazań lekarza.
 4. Używanie grzejników i czajników.
 5. Prasowanie w pokojach mieszkalnych.
 6. Samowolna zmiana miejsca zamieszkania.
 7. Samowolne wyjazdy.
 8. Przebywanie poza internatem bez uzgodnienia z wychowawcą.
 9. Przebywanie chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie w czasie niedozwolonym
  w rozkładzie dnia.

 

Rozdział VII

Nagrody

 1. Pochwała wychowawcy wobec grupy.
 2. Pochwała kierownika internatu wobec wszystkich mieszkańców.
 3. Pochwała na Radzie Pedagogicznej
 4. List pochwalny do rodziców.

Nagrody powinny być odnotowane w dokumentacji internatu.

 

Rozdział VIII

Nagany i kary

 1. Upomnienie ustne wychowawcy wobec grupy.
 2. Upomnienie ustne kierownika wobec wszystkich mieszkańców.
 3. Nagana Dyrektora Zespołu.
 4. Zawiadomienie do rodziców.
 5. Obniżenie oceny ze sprawowania.
 6. Usunięcie z internatu na czas określony.
 7. Usunięcie z internatu.

Nagany i kary powinny być odnotowane w dokumentacji internatu.

 

Rozdział IX

Zespół wychowawczy internatu

 1. Zespół wychowawczy internatu jest organem powołanym do opracowywania planów pracy  i programów działania oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych  i organizacyjno – gospodarczych.
 2. Przewodniczącym Zespołu Wychowawczego jest kierownik internatu. Członkami jej są pracownicy pedagogiczni.
 3. Na posiedzenia Zespołu Wychowawczego, poświęcone problemom młodzieży zapraszani są przedstawiciele zarządu samorządu internatu.
 4. Na posiedzenia Zespołu Wychowawczego mogą być zapraszani pracownicy internatu
  i Zespołu, a także przedstawiciele innych instytucji i organizacji.
 5. Do zadań Zespołu Wychowawczego internatu należy:

1)      inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej,
2)      opracowywanie planu pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu,
3)      dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo – wychowawczej i gospodarczej internatu, ustalenie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu tej działalności,
4)      podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom,
5)      formułowanie wniosku do dyrektora szkoły o usunięcie wychowanka z internatu,
6)      organizowanie samokształcenia wychowawców.

 

Rozdział XI

Dokumentacja pracy

 

 1. Internat prowadzi następującą dokumentację:

1) Roczny plan pracy internatu.
2) Dzienniki zajęć wychowawczych.
3) Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków.
4) Książkę protokołów posiedzeń zespołu wychowawczego internatu.
5) Tygodniowy harmonogram pracy wychowawców pracowników pedagogicznych.
6) Plan dyżurów wychowawców.
7) Księgę stałych zastępstw w grupach.

 

§13

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2008

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google