• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Regulamin korzystania z  komputerów

opracowany na podstawie Regulaminu Biblioteki w ZSCKR

im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, będącego zał. Nr 7 do Statutu Szkoły

 

1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie naszej szkoły.

2. Z centrum multimedialne jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Z centrum można korzystać tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

4. Każdy użytkownik musi wpisać się do zeszytu odwiedzin ICIM – wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Komputery  służą do celów edukacyjnych.

6. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.

7. Stanowiska komputerowe włącza i wyłącza bibliotekarz.

8. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów mogą  być wprowadzone limity czasowe.

9. Wyszukane informacje mogą być zapisywane tylko na płycie CD.

10. Z nagrywarki  może korzystać osoba, która uzyskała zgodę bibliotekarza.

11. Płyta CD lub DVD przed użyciem  powinna być sprawdzona programem antywirusowym.

12. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody.

13. Niestosowanie się do regulaminu  skutkuje zakazem korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

14. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP obowiązujących w bibliotece.

15. Użytkownik  ma obowiązek informować bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu komputera na początku pracy.

16. Użytkownikowi absolutnie nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w strukturze danych na dyskach komputerów (wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych) oraz wkładać własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google