Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej rozpoczął realizację projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie” pn : Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie agrobiznesu i przedsiębiorczości szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw w regionie Południowego Podlasia

Realizacja projektu rozpoczęła się od naboru kandydatów na staż zawodowy na podstawie opracowanych kryteriów kwalifikacyjnych, tj. średnia ocen z języka angielskiego, średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena zachowania, zaangażowanie w życie szkoły i klasy oraz udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych

15.04.2013r.  Komisja Rekrutacyjna wybrała grupę19 uczniów (14 osób z grupy podstawowej i 4 osób rezerwowych)

Lista stażystów oraz zaplanowane w ramach projektu zadania zostały przedstawione członkom Rady Pedagogicznej.

Lista uczestników stażu

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google