Od 09.01.2014 r. rozpoczęła się realizacja harmonogramu przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Prowadzone zajęcia mają za zadanie jak najlepsze przygotowanie uczniów naszej szkoły do odbycia zagranicznego stażu zawodowego.

Harmonogram przygotowania uwzględnia:

40 godz. zajęć z języka angielskiego, które mają na celu wyposażenie stażystów w umiejętności komunikowania się oraz posługiwania się słownictwem technicznym,

15 godz. zajęć przygotowania kulturowego, w trakcie których stażyści poznają region, w którym będą odbywali staż, jego historię, geografię i tradycje.

10 godz. zajęć przygotowania pedagogicznego podczas których zdobędą kluczowe umiejętności interpersonalne niezbędne podczas stażu.

Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem.

W celu efektywnej realizacji zajęć z funduszy projektu zakupiono pomoce dydaktyczne.

Po odpowiednim przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym w naszej szkole 14 osobowa grupa młodzieży naszej szkoły pod opieką 1 nauczyciela wyjedzie do Gyomaendrod na Węgrzech. W ciągu 3 tygodniowego stażu młodzież będzie pracowała w gospodarstwach rolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt rolniczy, specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej i bydła mlecznego. W czasie wolnym od zajęć młodzież weźmie udział w zajęciach rekreacyjnych i wycieczkach krajoznawczych, m.in.  do Budapesztu.

Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają od partnera zagranicznego certyfikaty potwierdzające odbycie stażu.

Świadectwem zdobytych umiejętności podczas stażu będzie dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców w Unii Europejskiej.

Harmonogram przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google