• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Od 18.01.2016 r. rozpoczęła się realizacja zajęć o charakterze pedagogicznym, kulturowym oraz językowym. Celem prowadzonych zajęć jest jak najlepsze przygotowanie uczniów naszej szkoły do odbycia stażu zawodowego zagranicą.

Harmonogram przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego obejmuje:

40 godz. zajęć z języka angielskiego, które mają na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego i kompetentnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych w trakcie pobytu na Węgrzech. Chcemy, aby nasi uczniowie mogli samodzielnie inicjować dialogi z węgierskimi gospodarzami i uczniami szkół węgierskich.

25 godz. zajęć przygotowania kulturowego, w trakcie których zapoznamy stażystów z historią, geografią i kulturą Węgier. Omówiona zostanie także historia powstania i rozwoju Unii Europejskiej oraz program Erasmus+ ze szczególnym naciskiem na projekty mobilności edukacyjnej.

10 godz. zajęć przygotowania pedagogicznego podczas których zdobędą kluczowe umiejętności interpersonalne niezbędne podczas stażu.

Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Po odpowiednim przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym w naszej szkole 18 osobowa grupa młodzieży naszej szkoły pod opieką 1 nauczyciela w terminie 15-28.05.2016 r. wyjedzie do Gyomaendrod na Węgrzech. W trakcie 2 tygodniowego stażu nasi uczniowie będą pracowali w specjalistycznych gospodarstwach rolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt rolniczy, specjalizujących się w wielkoobszarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. W czasie wolnym od zajęć młodzież zrealizuje również program kulturowy. Stażyści odbędą wycieczkę do Budapesztu, zwiedzą Muzeum Etnograficzne, Park Krajobrazowy oraz Szkołę Rolniczą Bethlen Gabor.

Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymają zaświadczenia o ukończeniu stażu na Węgrzech wydane przez dyrektora szkoły zawierające informację na temat oceny stażu, zdobytych umiejętności i wykonywanych zadań w trakcie stażu zawodowego  na Węgrzech w ramach projektu Erasmus+  Mobilność Edukacyjna.

Świadectwem zdobytych umiejętności podczas stażu będzie dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Harmonogram przygotowania językowego

Harmonogram przygotowania kulturowego

Harmonogram przygotowania pedagogicznego

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google