• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Dnia 30 maja 2014r. w Zespole Szkół CKR im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyło się podsumowanie projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie agrobiznesu i przedsiębiorczości szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw w regionie Południowego Podlasia” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”.

Z tej okazji do  Szkoły zaproszono dyrekcję, nauczycieli oraz uczniów Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej, a także lokalną społeczność i rodziców naszych uczniów.

W ramach podsumowania projektu przygotowano prezentację multimedialną. Pani Honorata Godlewska zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami, organizacja wyjazdu młodzieży na Węgry). Pani Godlewska podkreśliła również, że wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu oraz dokumenty Europass Mobilność honorowane przez pracodawców w Unii Europejskiej. Następnie wystąpiła uczestniczka projektu Agnieszka Sałata – uczennica II klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczennica opowiedziała o przebiegu stażu zawodowego na Węgrzech, realizacji programu turystyczno- kulturowego oraz nabytych kompetencjach i umiejętnościach.

Na zakończenie głos zabrała Pani dyrektor Anna Sęk, która podziękowała wszystkim zebranym za obecność i wyraziła nadzieję, że w przyszłości w szkole będą realizowane podobne projekty.

 

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google