• Slider-Kształcimy-w-zawodach

W Zespole Szkół CKR im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w regionie Południowego Podlasia” realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus +.

W spotkaniu udział wzięli dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły, młodzież ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, która  przebywa u nas w ramach podpisanego w 2010 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, uczniowie miejscowego gimnazjum, rodzice oraz lokalna społeczność.

W ramach podsumowania projektu uczniowie opowiedzieli o swoim pobycie na stażu w węgierskich gospodarstwach rolnych, nabytych kompetencjach zawodowych i językowych oraz realizacji programu kulturoznawczego. W tym celu wykorzystano prezentację multimedialną przygotowaną przez młodzież uczestniczącą w projekcie.

W dalszej kolejności koordynator projektu – pani Beata Kalwarczyk – Warpas zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami, organizacja wyjazdu młodzieży na Węgry). Na zakończenie pani wicedyrektor zaprezentowała rezultaty projektu i podkreśliła, że wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Na zakończenie podziękowano wszystkim zebranym za obecność i poinformowano, że w latach 2017 – 2019 nasza szkoła będzie realizowała kolejny projekt  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa” w ramach, którego dwie 15-osobowe grupy uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej będą miały okazję wyjechać na 2-tygodniowy staż zawodowy do gospodarstw rolnych na Węgrzech.

Prezentacja

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google