W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER VET) w ramach, którego cztery 15-osobowe grupy uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej miały okazję wyjechać na 2-tygodniowy staż zawodowy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych na Węgrzech.
W spotkaniu udział wzięła dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie naszej szkoły, rodzice oraz lokalna społeczność.
W ramach podsumowania projektu pani Marta Wiczuk, która sprawowała opiekę nad młodzieżą w trakcie ich pobytu na Węgrzech, zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami, organizacja wyjazdów młodzieży na Węgry). Zaprezentowała również rezultaty projektu i podkreśliła, że wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Pani Marta Wiczuk opowiedziała o realizacji stażu zawodowego przez młodzież naszej szkoły w węgierskich gospodarstwach rolnych, nabytych przez nich kompetencjach zawodowych i językowych oraz realizacji programu kulturoznawczego. Zaprezentowano również filmy przygotowane przez młodzież uczestniczącą w projekcie.
Na zakończenie spotkania podziękowano wszystkim zebranym za obecność i poinformowano, że w latach 2019 – 2021 nasza szkoła przystępuje do realizacji kolejnego projektu na zasadach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER VET) pt. „Wzrost kompetencji zawodowych szansą na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej” w ramach, którego dwie 30 – osobowe grupy uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej będą miały okazję wyjechać na 2-tygodniowy staż zawodowy Platamonas do Grecji.

 
 

Facebook

YouTube