W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 12 października 2018 roku zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa” realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus +.

W spotkaniu udział wzięła dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie naszej szkoły, rodzice oraz lokalna społeczność.

W ramach podsumowania projektu pan Jacek Grondkowski, który sprawował opiekę nad młodzieżą w trakcie ich pobytu na Węgrzech, opowiedział o realizacji stażu zawodowego przez młodzież naszej szkoły w węgierskich gospodarstwach rolnych, nabytych przez nich kompetencjach zawodowych i językowych oraz realizacji programu kulturoznawczego.          W tym celu wykorzystano prezentację multimedialną oraz film przygotowane przez młodzież uczestniczącą w projekcie.

W dalszej kolejności pani Patrycja Walczuk zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami, organizacja wyjazdów młodzieży na Węgry). Na zakończenie pani Patrycja Walczuk zaprezentowała rezultaty projektu i podkreśliła, że wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Na zakończenie spotkania podziękowano wszystkim zebranym za obecność i poinformowano, że w latach 2018 – 2020 nasza szkoła przystępuje do realizacji kolejnego projektu na zasadach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER VET) pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa” w ramach, którego cztery 15-osobowe grupy uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej będą miały okazję wyjechać na 2-tygodniowy staż zawodowy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych na Węgrzech.

Prezentacja