Ogłoszenie nr 541194-N-2020 z dnia 2020-05-19 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej: Przebudowa budynku internatu (termomodernizacja) segmentu B w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Termomodernizacja budynku internatu ZSCKR w Leśnej Podlaskiej”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja techniczna:

Projekt wykonawczy

Przedmiar robót

Przedmiar-segment_B

Projekt budowlany

Specyfikacja

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Formularz oferty

Projekt umowy

SIWZ (wersja edytowalna SIWZ)

 

ogłoszenie o zmianie

zmiana treści SIWZ

 
 

Facebook

YouTube