Ogłoszenie nr 560510-N-2020 z dnia 2020-07-17 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej: Mikroinstalacja fotowoltaiczna on-grid o mocy 21,96 kWp, zlokalizowana na budynku internatu ZSCKR im. W. Witosa w ramach inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja techniczna:

Przedmiar budynek szkoły

Przedmiar budynek internatu

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Informacja dotyczycąca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Formularz oferty

Projekt umowy

SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie 2

Wyjaśnienie 3

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu o postępowania

 
 

Facebook

YouTube