• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

1.TECHNIKUM (5-letnie)

 w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
* technik żywienia i usług gastronomicznych

* technik agrobiznesu
* technik architektury krajobrazu
* technik weterynarii

 

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

w zawodach:

* rolnik
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

3. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

* rolnik
* technik rolnik

NASZYM UCZNIOM I SŁUCHACZOM ZAPEWNIAMY:

1. naukę w bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych pracowniach przedmiotowych,
2. realizację praktycznej nauki zawodu w nowocześnie urządzonej bazie szkoły oraz w przedsiębiorstwach i gospodarstwach o najwyższym poziomie technologii i organizacji,
3. dobrze wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym,
4.stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
5. bezpłatne kursy w ramach nauki zawodu, m.in.
a) stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
b) operatorów kombajnów do zbioru zbóż
c) barmański
d) monterów instalacji OZE 

6. bezpłatną naukę jazdy kat. B i T oraz naukę obsługi maszyn rolniczych,
7. wyjazdy do krajów UE w ramach projektu Erasmus + (Węgry, Grecja, Francja, Włochy)
8. doskonałe warunki do uprawiania sportów (2 sale gimnastyczne, siłownia, stadion)
9. rozwijanie talentów i pasji w licznie działających kołach zainteresowań,
10. pomoc w nauce w działających według potrzeb zespołach pomocy w nauce,
11. miejsce w internacie ze stołówką,
12. rodzinną atmosferę.

Sekretariat Szkoły: tel. (83) 345 00 24 fax: (83) 345 00 24, www.zsckr.edu.pl/

Z a p r a s z a m y ! ! !

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI więcej>>>

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH więcej>>>

TECHNIK WETERYNARII więcej>>>

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU więcej>>>

TECHNIK AGROBIZNESU więcej>>>

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W ZAWODZIE ROLNIK więcej>>>

.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do klas pierwszych
Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
na podbudowie szkoły podstawowej

w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
na rok szkolny 2023/2024.

Pobierz plik

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
w tym na kwalifikacyjne kursy zawodowe

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
na rok szkolny 2023/2024.

Pobierz plik

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

zaprasza osoby dorosłe

na nieodpłatne, prowadzone w systemie zaocznym

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w zawodach:

rolnik

technik rolnik

kucharz

I. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie ROLNIK musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
 3. świadectwo ukończenia szkoły
 4. jedną fotografię
 5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

oraz okazać:
– dowód osobisty
– prawo jazdy kat. T, C+E lub B+E (jeśli posiada) – kandydat posiadający powyższe uprawnienia zostanie zwolniony z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym.

Kurs uprawnia do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu zawodowego rolnika uprawniającego do korzystania z różnych programów UE.

II. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie TECHNIK ROLNIK musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
 3. świadectwo ukończenia szkoły
 4. jedną fotografię

oraz okazać:
– dowód osobisty

Kurs uprawnia do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu zawodowego technika rolnika uprawniającego do korzystania z różnych programów UE.

III. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie KUCHARZ musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
 3. świadectwo ukończenia szkoły
 4. jedną fotografię
 5. aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych

oraz okazać:
– dowód osobisty

Kurs uprawnia do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu zawodowego kucharza.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (83) 345 00 24 .

Serdecznie zapraszam


Radosław Stanisław Klekot
Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

a kwalifikacyjny kurs zawodowy
R.3– Prowadzenie produkcji rolniczej musi mieć ukończone 18 lat
i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
1.wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
2.zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa
w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku
prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

oraz okazać:
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydat posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia
z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym.

II. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej musi mieć ukończone
18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

1.wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
2.zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa
w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
oraz okazać:
– dowód osobisty.

WW. kursy uprawniają do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie i otrzymania tytułu technika rolnika umożliwiającego korzystanie z różnych programów UE.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (83) 345 00 24.

Serdecznie zapraszam

Anna Maria Sęk

Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej


Kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły
z określeniem wybranego zawodu (podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów)
2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodne z przepisami na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
6.orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami.(dotyczy zawodów dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym)
7. posiadane orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

I. ROLNIK – Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E
Kandydaci okazują
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydaci posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym

II. TECHNIK ROLNIK – Kwalifikacja ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.10
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
Kandydaci okazują
– dowód osobisty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google