Sekretarz stanu Anna Gembicka 28 czerwca 2022 roku wręczyła powierzenia 17 kandydatom na dyrektorów zespołów szkół prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród nich był również nasz Pan Dyrektor Radosław Stanisław Klekot, któremu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych, realizacji zamierzeń, wytrwałości w pracy z młodzieżą oraz satysfakcji z prowadzenia placówki.

Pani Anna Gembicka sekretarz stanu pogratulowała kandydatom wygranej i przypomniała główne zadania resortowych szkół. Podkreśliła, że jednym z priorytetów w programie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest tworzenie warunków dla rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz ciągłe upowszechnianie wiedzy wśród jej mieszkańców. Dodała, że resortowe szkoły rolnicze powinny stać się jednym z ogniw transferu wiedzy do praktyki oraz kreowania procesów innowacji gospodarczych i społecznych, służących podnoszeniu poziomu oraz zwiększeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa. Ponadto powinny oferować edukację, która z jednej strony będzie odpowiadała na aktualne potrzeby gospodarcze, a z drugiej będzie kształtowała postawy obywatelskie, podtrzymywała tradycję i kulturę polskiej wsi.

Pani sekretarz poprosiła również dyrektorów, aby nie zapominali o współpracy z instytutami badawczymi, uczelniami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a także pracodawcami i różnymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Taka współpraca może być pożyteczna dla wszystkich, a szkołom z pewnością pomoże unowocześnić proces dydaktyczny.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google