Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 15 października 2021 roku. Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk – Warpas powitała serdeczne przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Następnie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pani wicedyrektor złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za cierpliwość, serce i wytrwałą pracę. Szczególne słowa i życzenia skierowała również do młodzieży i uczniów klas pierwszych, aby z zaangażowaniem zdobywali wiedzę i rozwijali swoje zainteresowania w naszej szkole.

Po ślubowaniu, dzięki któremu uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, wystąpiła przedstawicielka uczniów klas pierwszych Klaudia Stelęgowska– uczennica klasy pierwszej technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, która w imieniu swoich koleżanek i kolegów podziękowała wszystkim za okazane wsparcie i obiecała godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Dominika Soldat – uczennica klasy trzeciej technikum w zawodzie technik weterynarii, która powitała pierwszoklasistów w gronie społeczności szkolnej i przekazała serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Jako wyraz swojej wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty.

W imieniu rodziców wystąpiła przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Jurkowska.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez Zespół wokalno – instrumentalny „Takt” pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka.

Na zakończenie pani Marta Iwanowska oraz Dominika Soldat– uczennica klasy III technikum w zawodzie technik weterynarii przedstawiły sprawozdanie z dwutygodniowego wyjazdu młodzieży na staż zawodowy do Grecji. We wrześniu z możliwości wyjazdu skorzystało łącznie 60 uczniów. Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ . Projekt nosi tytuł „Otwarty rynek pracy”

W ramach podsumowania całego projektu uczennica zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami, organizacja wyjazdu młodzieży do Grecji). Zaprezentowała również rezultaty projektu i podkreśliła, że wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google