Ogłoszenie nr 583284-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej: Dostawa oleju opałowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:
  1. Ogłoszenie
  2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  5. Formularz oferty
  6. Projekt umowy
  7. SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Facebook

YouTube