Ogłoszenie nr 584419-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej: Dostawy artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:
  1. Ogłoszenie
  2. Formularze cenowe
  3. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  6. Formularz oferty
  7. Projekt umowy
  8. SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Facebook

YouTube