• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły – – absolwenci szkoły podstawowej
z określeniem wybranego zawodu (podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów)
2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych  i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów  zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
6. posiadane orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

I. ROLNIK – Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E
Kandydaci okazują
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydaci posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym

II. TECHNIK ROLNIK – Kwalifikacja ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.10
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
Kandydaci okazują
– dowód osobisty

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google