Kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły – absolwenci gimnazjum
– absolwenci szkoły podstawowej
z określeniem wybranego zawodu (podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów)
2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty
5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych  i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów  zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
6. posiadane orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

I. ROLNIK – Kwalifikacja RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy RL.03
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E
Kandydaci okazują
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydaci posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym

II. TECHNIK ROLNIK – Kwalifikacja RL.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy RL.16
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
Kandydaci okazują
– dowód osobisty

III. KUCHARZ – Kwalifikacja TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy TG.07
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
5. aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych
Kandydaci okazują
– dowód osobisty

 
 

Facebook

YouTube