Technik żywienia i usług gastronomicznych

I. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w specjalistycznych pracowniach szkolnych:  technologii gastronomicznej,  żywienia i usług gastronomicznych, obsługi gości oraz w zakładach przemysłu spożywczego i placówkach żywienia.

II. Szkoła przygotowuje uczniów do:

– oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
– sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
– planowania i oceny żywienia,
– organizowania produkcji gastronomicznej,
– planowania i realizacji usług gastronomicznych.

III    Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz:

  1. maturę,
  2. tytuł zawodowy: technik żywienia i usług gastronomicznych,
  3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
  4. możliwość:

– samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych oraz otrzymania  na ten cel pomocy z UE,
– podjęcia pracy w  restauracjach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach, barach innych zakładach świadczących usługi żywieniowe, obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością i upowszechnianiem wiedzy żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
– podjęcia nauki na kierunkach studiów wyższych związanych z gastronomią, tj. technologia żywności, towaroznawstwo, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii.

Nabywane umiejętności:

PKZ(TG.c)
Uczeń:
1) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej;
2) przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
3) przestrzega zasad gospodarki odpadami;
4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia;
5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
6) rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły;
7) rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych;
8) przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności;
9) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(TG.h)
Uczeń:
1) wykonuje czynności związane z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności;
2) interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
3) rozróżnia systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
4) interpretuje oznakowania żywności;
5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

1. Przechowywanie żywności
Uczeń:
1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
4) dobiera warunki do przechowywania żywności;
5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
7) dobiera metody utrwalania żywności;
8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.

2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
Uczeń:
1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
3) stosuje receptury gastronomiczne;
4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
11) ocenia organoleptycznie żywność;
12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1. Planowanie i ocena żywienia
Uczeń:
1) klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;
2) wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;
3) charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;
4) przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia;
5) planuje posiłki oraz układa jadłospisy;
6) przestrzega zasad zamienności produktów;
7) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
8) stosuje metody oceny sposobów żywienia;
9) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia;
11) rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;
12) rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;
13) określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
Uczeń:
1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;
2) planuje produkcję potraw i napojów;
3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;
4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;
5) rozróżnia rodzaje kart menu;
6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;
7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;
9) opracowuje receptury gastronomiczne;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
Uczeń:

1) klasyfikuje usługi gastronomiczne;
2) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
3) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;
4) kalkuluje koszty usług gastronomicznych;
5) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;
6) planuje usługi gastronomiczne;
7) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;
8) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;
9) dobiera zastawę i bieliznę stołową;
10) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;
11) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;
12) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych;
13) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.

 

 
 

Facebook

YouTube