• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w specjalistycznych pracowniach szkolnych: technologii gastronomicznej, planowania żywienia i usług gastronomicznych, obsługi gości, warsztatach szkolnych oraz w zakładach przemysłu spożywczego, placówkach żywienia i restauracjach.
 2. Szkoła przygotowuje uczniów do:

– oceniania jakości produktów i żywności i jej przechowywania,
– obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
– obsługi sprzętu gastronomicznego,

– przygotowania i wydawania dań,

– ekspedycji potraw i napojów,
– organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

– planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposoby żywienia,
– wykonywania usług gastronomicznych.

 

III    Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz:

 1. maturę,
 2. tytuł zawodowy: technik żywienia i usług gastronomicznych,
 3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 4. możliwość:

– samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych oraz otrzymania  na ten cel pomocy z UE,
– podjęcia pracy w  restauracjach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach, barach innych zakładach świadczących usługi żywieniowe, obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością i upowszechnianiem wiedzy żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
– podjęcia nauki na kierunkach studiów wyższych związanych z gastronomią, tj. technologia żywności, towaroznawstwo, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii.

 

Nabywane umiejętności w zakresie kwalifikacji:

 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 1. Podstawy żywienia i gastronomii
  Uczeń:
  1) charakteryzuje produkty i ich zastosowanie w gastronomii;
  2) ocenia jakość żywności;
  3) rozróżnia produkty i półprodukty i wyroby gotowe stosowane podczas przygotowania potraw;
  4) rozróżnia metody utrwalania żywności;
  5) określa rolę składników pokarmowych i ich wpływ na organizm człowieka;
  6) planuje alternatywne sposoby żywienia ;
  7) rozróżnia procesy technologiczne stosowane podczas przygotowania potraw;
  8) użytkuje maszyny i urządzenia podczas przygotowania potraw;
  9) charakteryzuje drobny sprzęt gastronomiczny do przygotowania dań;

10) stosuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia, w tym zasady HACCP;

11) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

 

 1. Przyjmowanie i magazynowanie żywności
  Uczeń:
  1) stosuje sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową w zakładzie gastronomicznym;
  2) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
  3) dobiera warunki przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym;
  4) stosuje urządzenia do przechowywania żywności;
  5) przestrzega zasad przechowywania żywności w warunkach optymalnych ;
  6) przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia podczas magazynowania.
 2. Przygotowanie dań
  Uczeń:
  1) stosuje terminologię międzynarodową właściwą dla gastronomii;
  2) stosuje receptury gastronomiczne;
  3) stosuje metody i techniki przygotowania dań;
  4) dobiera produkt do przygotowania dań;
  5) stosuje przyprawy i zioła do przygotowania potraw;
  6) stosuje tłuszcze do przygotowania dań ;
  7) przygotowuje elementy dań z warzyw, owoców i grzybów;
  8) przygotowuje zupy;
  9) przygotowuje dania z jaj i przetworów mlecznych;

10) przygotowuje podstawowe desery;

11) przygotowuje wyroby ciastkarskie;

12) przygotowuje dania z mąki, kasz i ryżu;

13) przygotowuje dania z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny;

14) przygotowuje dania z drobiu i ptactwa dzikiego;

15) przygotowuje dania z ryb i owoców morza;

16) przygotowuje sosy;

17) przygotowuje przystawki;

18) przygotowuje dania dietetyczne i wegetariańskie;

19)charakteryzuje dania różnych narodów;

20) rozpoznaje zmiany zachodzące w produktach spożywczych podczas przygotowania dań;

21) stosuje sprzęt i urządzenia do przygotowania dań;

22) przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia podczas przygotowania dań.

 

 1. Wydawanie dań
  Uczeń:
  1) przygotowuje stanowisko pracy do wydawania dań;
  2) używa zastawy stołowej do serwowania dań;
  3) przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia podczas wydawania dań.

 

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 1. Podstawy żywienia i gastronomii
  Uczeń:
  1) charakteryzuje produkty i ich zastosowanie w gastronomii;
  2) ocenia jakość żywności;
  3) rozróżnia produkty i półprodukty i wyroby gotowe stosowane podczas przygotowania potraw;
  4) rozróżnia metody utrwalania żywności;
  5) określa rolę składników pokarmowych i ich wpływ na organizm człowieka;
  6) planuje alternatywne sposoby żywienia ;
  7) rozróżnia procesy technologiczne stosowane podczas przygotowania potraw;
  8) użytkuje maszyny i urządzenia podczas przygotowania potraw;
  9) charakteryzuje drobny sprzęt gastronomiczny do przygotowania dań;

10) stosuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia, w tym zasady HACCP;

11) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

 

 1. Planowanie żywienia
  Uczeń:
  1) wyjaśnia wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie organizmu człowieka;
  2) określa przemiany składników odżywczych zachodzące w organizmie człowieka;
  3) stosuje normy i zasady planowania żywienia;
  4) planuje żywienie różnych grup ludności;
  5) stosuje zasady żywienia dietetycznego.
 2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
  Uczeń:
  1) sporządza zamówienia na produkty i półprodukty uwzględniając recepturę i planowaną produkcję;
  2) planuje przygotowanie potraw;
  3) kontroluje procesy przygotowania potraw;
  4) opracowuje karty menu;
  5) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;

6) rozlicza produkcję gastronomiczną;

7) wykorzystuje programy komputerowe w organizowaniu produkcji gastronomicznej;

8) projektuje wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego.

 

 1. Prowadzenie usług gastronomicznych
  Uczeń:
  1) ocenia oferty usług gastronomicznych i cateringowych;
  2) stosuje działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych ;
  3) sporządza kalkulację usług gastronomicznych i cateringowych ;
  4) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych i cateringowych;
  5) dobiera metody i techniki obsługi konsumentów do rodzaju usług gastronomicznych i cateringowych;

6) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych i cateringowych;

7) użytkuje sprzęt, zastawę, bieliznę stołową i opakowania do wykonania usług gastronomicznych i cateringowych ;

8) rozlicza sprzęt, zastawę, bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych i cateringowych;

9) prowadzi rozliczenia finansowe usług gastronomicznych i cateringowych.

 

 

Ponadto realizacja efektów z zakresu:

– bezpieczeństwa i higieny pracy

– języka obcego zawodowego

– kompetencji personalnych i społecznych

– organizacji pracy małych zespołów.

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google