Technik weterynarii

  1. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzone pod kierunkiem lekarzy weterynarii w specjalistycznych pracowniach szkolnych: anatomiczno-zootechnicznej i zabiegowej, laboratorium diagnostycznym, prosektorium a także w gabinetach weterynaryjnych, stadninach koni i gospodarstwach specjalizujących się w hodowli zwierząt.
  2. Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
– wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
– wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
– wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
– wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
– wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
– prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 

III. Kończąc Technikum w zawodzie technik weterynarii zdobędziesz:

1) maturę,
2) tytuł zawodowy: technik weterynarii,
3) bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
4) możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE,
– prowadzenia integrowanej produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
– uzyskania prawa jazdy kat.  T,
– uzyskania uprawnień do wykonywania usług inseminacyjnych zwierząt
– obsługi kombajnu zbożowego,
– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w lecznicach weterynaryjnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, przedsiębiorstwach prowadzących hodowlę zwierząt,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: weterynaryjnych, zootechnicznych, rolniczych i innych.

Nabywane umiejętności:
PKZ(RL.c)
Uczeń:
1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;
5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 
PKZ(RL.h)
Uczeń:
1) charakteryzuje ogólną budowę organizmu zwierzęcego;
2) określa zasady bezpiecznej pracy ze zwierzętami;
3) rozróżnia gatunki i kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
4) określa wpływ warunków utrzymania i żywienia na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu zwierzęcego;
5) rozróżnia pojęcia zdrowia i choroby;
6) rozróżnia metody badań zwierząt;
7) określa zasady pracy w laboratorium;
8) rozróżnia instytucje wykonujące zadania w zakresie kontroli i nadzoru weterynaryjnego;
9) określa rolę kontroli i nadzoru weterynaryjnego w ochronie zdrowia publicznego;
10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  1. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt;
2) stosuje techniki preparowania tkanek i narządów zwierzęcych;
3) rozpoznaje i porównuje budowę narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
4) określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym;
5) wyjaśnia funkcje poszczególnych układów i narządów;
6) charakteryzuje przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym;
7) porównuje procesy fizjologiczne narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących.
 
  1. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących
Uczeń:
1) charakteryzuje i rozpoznaje rasy zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
2) ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
3) określa i rozpoznaje zachowania zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
4) charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt; 5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
 6) produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania; 7) przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
8) układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
9) sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich;
10) sporządza preliminarz i bilans pasz;
11) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
12) ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
13) określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne;
14) stosuje metody ekologiczne w chowie zwierząt gospodarskich;
15) poskramia zwierzęta gospodarskie i towarzyszące;
16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
17) charakteryzuje i dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego;
18) wykonuje zabiegi sanitarne;
19) przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i towarzyszące oraz prowadzi ich sprzedaż bezpośrednią;
20) udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej.
 
  1. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt;
2) planuje i organizuje rozród zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
3) dobiera zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
4) nadzoruje przebieg naturalnego krycia zwierząt;
5) przygotowuje zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych;
6) dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
7) przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
8) przestrzega zasad pracy hodowlanej;
9) prowadzi dokumentację hodowlaną i rozrodu zwierząt gospodarskich;
10) przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i towarzyszących i wykorzystania go;
11) stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących.
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
  1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
Uczeń:
1) przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierzęcia;
2) przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
3) określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
4) rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
5) dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
6) wykonuje badania fizykalne zwierząt;
7) rozróżnia prawidłowe i patologiczne wyniki badań fizykalnych zwierząt;
8) wykonuje czynności pomocnicze związane z badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych;
9) wykonuje czynności związane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materiału do badań laboratoryjnych;
10) stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;
11) wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych;
12) posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.
  1. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją leczenia zwierząt;
2) ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia;
3) rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt;
4) określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt;
5) określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych;
6) wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;
7) rozpoznaje objawy chorób zwierząt;
8) rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
9) stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;
10) poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;
11) rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;
12) podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
13) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
14) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
15) wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
16) sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
17) dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt.
 
  1. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego;
2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt;
3) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;
4) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;
5) wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych; 6) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
7) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
8) kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju;
9) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt;
10) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania poubojowego mięsa;
11) przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
12) przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zwierząt.

 
 

Facebook

YouTube