• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Technik weterynarii

  1. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzone pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz lekarzy weterynarii w specjalistycznych pracowniach szkolnych: anatomiczno-zootechnicznej i zabiegowej, rozrodu i inseminacji, laboratorium diagnostycznym, prosektorium a także w gabinetach i przychodniach weterynaryjnych, stadninach koni i gospodarstwach specjalizujących się w hodowli zwierząt, schroniskach dla zwierząt, instytucjach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

   

  1. Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  – prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
  – wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń,
  – wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
  – wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
  – wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
  – uzyskania uprawnień do kierowania samochodem osobowym.

  III. Kończąc Technikum w zawodzie technik weterynarii zdobędziesz:

  1) maturę,
  2) tytuł zawodowy: technik weterynarii,
  3) bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
  4) możliwość:

  – samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
  – podjęcia pracy w lecznicach weterynaryjnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, przedsiębiorstwach prowadzących hodowlę zwierząt,
  – przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
  – korzystania ze środków finansowych UE,
  – podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: weterynaryjnych, medycznych, zootechnicznych, rolniczych i innych,
  – uzyskania prawa jazdy kat.  B,
  – nabycia dodatkowych uprawnień w zakresie m.in.:
  *stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
  *profilaktyki weterynaryjnej,

  Nabywane umiejętności w zakresie kwalifikacji:

  ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

  1. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych

  Uczeń:

  1) rozpoznaje budowę układów i narządów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i domowych;

  2) porównuje budowę układów i narządów anatomicznych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i domowych;

  3) charakteryzuje przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierząt.

   

  1. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych

  Uczeń:

  1) rozróżnia gatunki, rasy, typy użytkowe i kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich i domowych;

  2) określa pokrój, stan organizmu i cechy osobowości zwierząt;

  3) analizuje zachowania zwierząt;

  4) analizuje wpływ czynników zewnętrznych na zdrowie i produkcyjność zwierząt;

  5) stosuje zasady racjonalnego żywienia zwierząt;

  6) prowadzi chów zwierząt zgodnie z zasadami i przepisami prawa;

  7) wykonuje zabiegi specjalne;

  8) wykonuje poskramianie zwierząt;

  9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt;

  10) wykonuje zabiegi zootechniczne u zwierząt.

   

  1. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych

  Uczeń:

  1) charakteryzuje budowę i fizjologię układu rozrodczego samca i samicy;

  2) planuje rozród zwierząt;

  3) stosuje zasady pracy hodowlanej;

  4) omawia niepłodność samic i samców;

  5) stosuje systemy naturalnego krycia zwierząt gospodarskich i domowych;

  6) omawia rolę biotechnologii w rozrodzie zwierząt;

  7) wykonuje zabiegi inseminacji u zwierząt;

  8) charakteryzuje patologie ciąży, porodu i okresu poporodowego u zwierząt;

  9) sprawuje opiekę nad samicami zwierząt w okresie ciąży, w czasie porodu i w okresie poporodowym.

   

  1. Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B

   

  Uczeń:

  • wykonuje czynności kontrolno- obsługowe pojazdów samochodowych;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. B;
  • przestrzega zasad kierowania pojazdami samochodowymi;
  • wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. B.

   

   

  ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

   

  1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

  Uczeń:

  1) przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierzęcia;

  2) wykonuje badania fizykalne zwierząt gospodarskich i domowych;

  3) wykonuje badanie kliniczne zwierzęcia w zakresie niezbędnym do udzielania mu pierwszej pomocy;

  4) wykonuje czynności pomocnicze wiązane z badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych;

  5) wykonuje czynności związane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materiału do badań laboratoryjnych;

  6) wykonuje czynności pomocnicze związane z badaniami laboratoryjnymi materiału biologicznego;

  7) wykonuje czynności pomocnicze w takcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych.

  1. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt

  Uczeń:

  1) charakteryzuje choroby zwierząt;

  2) wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;

  3) charakteryzuje weterynaryjne produkty lecznicze , wyroby i materiały medyczne;

  4) podaje leki przepisane przez lekarza weterynarii lub dostępne bez recepty;

  5) przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko – weterynaryjnych;

  6) wykonuje czynności pomocnicze podczas zabiegów lekarsko – weterynaryjnych;

  7) sprawuje opiekę nad zwierzętami w trakcie leczenia;

  8) przedstawia rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych u zwierząt;

  9) wykonuje mycie i sterylizację narzędzi i sprzętu weterynaryjnego;

  10) posługuje się dokumentacją lekarsko – weterynaryjną.

  1. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

  Uczeń:

  1) rozróżnia przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego;

  2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad dobrostanem zwierząt gospodarskich;

  3) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad przestrzeganiem obowiązku identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczaniem zwierząt;

  4) wykonuje czynności pomocnicze ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz;

  5) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;

  6) wykonuje czynności pomocnicze w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt objętych programami zwalczania lub monitorowania;

  7) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego;

  8) wykonuje czynności pomocnicze w ramach dopuszczenia zwierząt do uboju;

  9) wykonuje czynności pomocnicze w ramach weterynaryjnego badania poubojowego mięsa;

  10) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad prawidłowym zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka w rzeźniach i zakładach rozbioru;

  11) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad ubocznymi oraz pochodnymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

   

  Ponadto realizacja efektów z zakresu:

  – bezpieczeństwa i higieny pracy

  – języka obcego zawodowego

  – kompetencji personalnych i społecznych

  – organizacji pracy małych zespołów

   

   

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google