• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w specjalistycznych pracowniach szkolnych: podstaw techniki rolniczej, maszyn i urządzeń rolniczych, pojazdów silnikowych, agrotroniki i warsztatach szkolnych a także w przedsiębiorstwach techniczno -handlowych prowadzących sprzedaż, naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, obsługę urządzeń
  i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych, przedsiębiorstwach produkcyjno – usługowych i branży rolniczej.
 2. Szkoła przygotowuje uczniów do:

– użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń i  stosowanych w produkcji rolniczej,
– obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
– oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
– wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
– użytkowania i obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,

– uzyskania uprawnień do kierowania samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym.

 

III. Kończąc Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobędziesz:

1) maturę,
2) tytuł zawodowy: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
3) bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
4) możliwości:
– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystanie ze środków finansowych UE,
– prowadzenie integrowanej produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
– uzyskania prawa jazdy kat. B i T,
– obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, w tym kombajnu do zbioru zbóż,
– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w przedsiębiorstwach obsługi i serwisu maszyn i urządzeń rolniczych, w fabrykach maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami, nadleśnictwach, w instytutach naukowych, gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolnych,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: technika rolnicza i leśna, rolnictwo, ogrodnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn i innych.

Nabywane umiejętności w zakresie kwalifikacji:

 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 1. Podstawy rolnictwa w technice rolniczej

Uczeń:

1) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
2) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
3) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody;
4) posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
5) ocenia wpływ nawozów na glebę i rośliny;
6) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt;

7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

8) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych i przyczep;

9) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;

10) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego;

11) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów samochodowych;

12) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B;

13) przestrzega zasad kierowania pojazdami samochodowymi;

14) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B;

15) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

16) charakteryzuje zasady korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

17) sporządza biznesplan dla gospodarstwa rolnego;

18) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;

19) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

 

 1. Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin

Uczeń:

1) charakteryzuje przepisy prawa dotyczące środków ochrony roślin;
2) charakteryzuje środki ochrony roślin;
3) stosuje integrowaną ochronę roślin;
4) charakteryzuje wpływ środków ochrony roślin na środowisko;
5) charakteryzuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin.

 1. Podstawy techniki rolniczej

Uczeń:

1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego;
2) sporządza szkice części maszyn;

3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;
5) rozróżnia rodzaje połączeń;
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
7) rozróżnia materiały konstrukcyjne;
8) rozróżnia materiały eksploatacyjne;
9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
10) rozpoznaje rodzaje korozji i sposoby ochrony przed korozją;
11) określa techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
12) rozróżnia urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

14) wykonuje pomiary warsztatowe;

15) określa zasady działania maszyn;

16) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

17) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

18) określa elementy oraz układy elektryczne;

19) wykonuje montaż elementów i urządzeń elektrycznych;

20) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

21) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

22) wykonuje prace z zakresu obróbki mechanicznej ;

23) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie.

 

 1. Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie

Uczeń:

1) rozróżnia środki transportu stosowane w rolnictwie;
2) charakteryzuje mechanizmy, zespoły i układy pojazdów stosowanych w rolnictwie;
3) rozróżnia rodzaje silników stosowanych w pojazdach rolniczych;
4) przeprowadza przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych;
5) wykonuje prace związane z konserwacją pojazdów stosowanych w rolnictwie;
6) dobiera materiały eksploatacyjne do pojazdów stosowanych  w rolnictwie;
7) dobiera pojazdy do wykonywania prac w rolnictwie;
8) sporządza kalkulację kosztów związanych z eksploatacją pojazdów stosowanych w rolnictwie.

 1. 5. Użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Uczeń:

1) charakteryzuje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze;
2) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do wykonywania prac w rolnictwie;
3) dobiera parametry pracy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
4) wykonuje agregatowanie maszyn i narzędzi rolniczych ;
5) wykonuje prace w gospodarstwie rolnym agregatami ciągnikowymi i urządzeniami technicznymi;
6) wykonuje prace konserwacyjne maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
7) sporządza kalkulację kosztów związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

 1. 6. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów stosowanych w rolnictwie;
2) ocenia stan techniczny pojazdów stosowanych w rolnictwie;
3) przygotowuje pojazdy stosowane w rolnictwie do naprawy;
4) dobiera narzędzia do naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie ;
5) wykonuje naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie;
6) wykonuje ocenę stanu technicznego pojazdów stosowanych w rolnictwie;
7) posługuje się oprogramowaniem komputerowym podczas eksploatacji ciągników i pojazdów samochodowych stosowanych w rolnictwie;

8) dokonuje wpisów w dokumentacji technicznej pojazdów stosowanych w rolnictwie;

9) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw pojazdów stosowanych w rolnictwie.

 

 1. 7. Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych;
2) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
3) przygotowuje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do naprawy;
4) dobiera narzędzia do naprawy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
5) wykonuje naprawy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
6) wykonuje ocenę stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

7) dokonuje wpisów w dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń rolniczych;

8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

 

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 1. Podstawy rolnictwa w technice rolniczej

Uczeń:

1) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
2) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
3) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody;
4) posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
5) ocenia wpływ nawozów na glebę i rośliny;
6) rozpoznaje gatunki roślin uprawowych;
7) rozpoznaje gatunki zwierząt hodowlanych;
8) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;
9) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych i przyczep;
10) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;
11) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego;

12) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów samochodowych;

13) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B;

14) przestrzega zasad kierowania pojazdami samochodowymi;

15) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów silnikowych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B;

16) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

17) charakteryzuje zasady korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

18) sporządza biznesplan dla gospodarstwa rolnego;

19) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;

20) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

 

 1. Podstawy elektroniki w rolnictwie

 

Uczeń:

1) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;
2) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne;
3) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach i układach elektronicznych ;
4) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;
5) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
6) wykonuje połączenia elementów i układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
7) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
8) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.

 1. Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych

 

Uczeń:

1) wyjaśnia zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;
2) określa możliwości zastosowania systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie;
3) określa korzyści wynikające z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;
4) opisuje urządzenia wspomagające automatyczną pracę pojazdów , maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
5) dobiera systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
6) konfiguruje systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację prac w rolnictwie;
7) interpretuje informacje pozyskane z systemów automatycznych maszyn i urządzeń rolniczych ;
8) montuje i demontuje komponenty układów sterujących i wykonawczych;
9) dobiera i wprowadza parametry pracy urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych wykorzystując system do zarządzania gospodarstwem rolnym ;
10) monitoruje zdalnie działanie systemów elektronicznych stosowanych pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
11) synchronizuje pracę zespołów pojazdów i maszyn rolniczych wyposażonych w systemy elektronicznego sterowania;
12) planuje optymalne wykorzystanie sprzętu technicznego z zastosowaniem systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej;

13) posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu technicznego wyposażonego w układy sterujące;
14) oblicza koszty eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy sterujące i wykonawcze;
15) określa instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa upowszechniające innowacyjne rozwiązania agrotroniczne.

 

 1. Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych

 

Uczeń:

1) obsługuje panele komputerowe w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
2) obsługuje systemy sterujące pracą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
3) korzysta z satelitarnych systemów nawigacji pojazdów i maszyn rolniczych;
4) wykonuje regulacje parametrów układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
5) wykorzystuje programy i urządzenia diagnozujące pracę układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
6) wykonuje kalibracje układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
7) dokonuje przeglądów technicznych systemów elektronicznych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
8) określa przyczyny nieprawidłowego działania systemów elektronicznych wspomagających automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
9) diagnozuje usterki w sieciach przesyłu informacji wewnętrznej systemów elektronicznych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
10) interpretuje wyniki pomiarów diagnostycznych w układach sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
11) interpretuje kody błędów systemowych w układach sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
12) dokonuje kalkulacji kosztów planowanych napraw;
13) określa sposoby usuwania nieprawidłowości w działaniu układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
14) dokonuje konserwacji układów sterujących i wykonawczych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
15) sporządza dokumentację związaną z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy sterujące i wykonawcze.

 

 

Ponadto realizacja efektów z zakresu:

– bezpieczeństwa i higieny pracy

– języka obcego zawodowego

– kompetencji personalnych i społecznych

– organizacji pracy małych zespołów

 

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google