• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Technik architektury krajobrazu

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w specjalistycznych pracowniach szkolnych: rysunku technicznego, projektowania architektury krajobrazu, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, kompozycji, warsztatach szkolnych oraz przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska oraz innych instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni, centrach i giełdach ogrodniczych.
 2. Szkoła przygotowuje uczniów do:

– opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;
– urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
– budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

– dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;

– dobierania obiektów małej architektury do terenów zieleni;

– uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym.

 

III. Kończąc technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu zdobędziesz:

 1. maturę,
 2. tytuł zawodowy: technik architektury krajobrazu,
 3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 4. możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE,
– prowadzenia integrowanej produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
– uzyskania prawa jazdy kat. T,
– samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w biurach projektowych, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, z budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, architektury krajobrazu i innych.

 

Nabywane umiejętności w zakresie kwalifikacji:

 

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 1. Podstawy architektury krajobrazu
  Uczeń:
  1) charakteryzuje grupy i gatunki roślin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu;
  2) charakteryzuje działania związane z konserwacją zabytkowych założeń ogrodowo-parkowych;
  3) charakteryzuje zasady tworzenia kompozycji przestrzennych;
  4) stosuje zasady rysunku technicznego;
  5) charakteryzuje metody waloryzacji krajobrazu;
  6) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
  7) charakteryzuje zasady korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
  8) sporządza biznesplan dla gospodarstwa ogrodniczego;
  9) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.
 2. Dobieranie roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu
  Uczeń:
  1) charakteryzuje prace rewaloryzacyjne zabytkowych założeń ogrodowych ;
  2) charakteryzuje zbiorowiska roślinne;
  3) charakteryzuje rośliny ozdobne stosowane w obiektach architektury krajobrazu;
  4) charakteryzuje gleby występujące w RP;
  5) charakteryzuje rodzaje zabiegów uprawowych w obiektach architektury krajobrazu;

6) charakteryzuje sposoby rozmnażania roślin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu;

7) charakteryzuje sposób prowadzenia szkółki roślin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu;

8) charakteryzuje rodzaje podłoży w produkcji roślin ozdobnych;

9) charakteryzuje nawożenie roślin w obiektach architektury krajobrazu;

10) charakteryzuje choroby, chwasty i szkodniki roślin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu;

11) charakteryzuje maszyny, narzędzia, urządzenia i sprzęt stosowane w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych w architekturze krajobrazu;

12) charakteryzuje dekoracje roślinne w architekturze krajobrazu.

 

 1. Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
  Uczeń:
  1) charakteryzuje kompozycje roślinne w projektach obiektów architektury krajobrazu ;
  2) charakteryzuje elementy roślinne w obiektach architektury krajobrazu ;
  3) opracowuje graficzne projekty roślinne w obiektach architektury krajobrazu;
  4) oblicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem  pielęgnacją obiektów roślinnych.
 2. Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  Uczeń:
  1) wykonuje inwentaryzację szaty roślinnej ;
  2) planuje prace związane z sadzeniem i przesadzaniem drzew i krzewów ozdobnych ;
  3) planuje prace związane z pielęgnacją drzew i krzewów ozdobnych;
  4) planuje prace związane z zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników , żywopłotów, rabat i ogrodów specjalnych;

5) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych i przyczep;

6) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;

7) wykonuje czynności związane z obsługą, przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych.

 1. Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
  Uczeń:
  1) charakteryzuje przepisy prawa dotyczące środków ochron roślin;
  2) charakteryzuje środki ochrony roślin ;
  3) stosuje integrowaną ochronę roślin;
  4) charakteryzuje wpływ środków ochrony roślin na środowisko;

5) charakteryzuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin.

 

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 1. Podstawy architektury krajobrazu
  Uczeń:
  1) charakteryzuje grupy i gatunki roślin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu;
  2) charakteryzuje działania związane z konserwacją zabytkowych założeń ogrodowo-parkowych;
  3) charakteryzuje zasady tworzenia kompozycji przestrzennych;
  4) stosuje zasady rysunku technicznego;
  5) charakteryzuje metody waloryzacji krajobrazu;
  6) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
  7) charakteryzuje zasady korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
  8) sporządza biznesplan dla gospodarstwa ogrodniczego;
  9) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.
 2. Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
  Uczeń:
  1) charakteryzuje elementy małej architektury krajobrazu;
  2) charakteryzuje elementy zabawowe na placach zabaw;
  3) charakteryzuje rodzaje oświetlenia parków i ogrodów;
  4) charakteryzuje prace rewaloryzacyjne zabytkowych obiektów małej architektury krajobrazu.
 3. Opracowanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu
  Uczeń:
  1) charakteryzuje dokumentację projektową;
  2) charakteryzuje pojęcia geodezyjne;
  3) wykonuje inwentaryzację elementów małej architektury krajobrazu;
  4) charakteryzuje materiały budowlane stosowane w architekturze krajobrazu;
  5) planuje realizację inwestycji w architekturze krajobrazu;
  6) planuje roboty ziemne związane z budową elementów małej architektury krajobrazu;
  7) charakteryzuje maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt stosowane do wykonywania obiektów małej architektury krajobrazu ;
  8) przygotowuje projekty koncepcyjne i wykonawcze elementów małej architektury krajobrazu;
  9) oblicza koszt robocizny, materiałów i sprzętów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu;

10) wykorzystuje programy komputerowe w projektowaniu architektury krajobrazu.

 

 1. Budowa i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
  Uczeń:
  1) korzysta z dokumentacji projektowej elementów architektury krajobrazu;
  2) realizuje budowę elementów małej architektury krajobrazu;
  3) realizuje naprawy i konserwacje elementów małej architektury krajobrazu.

Ponadto realizacja efektów z zakresu:

– bezpieczeństwa i higieny pracy

– języka obcego zawodowego

– kompetencji personalnych i społecznych

– organizacji pracy małych zespołów.

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google