Technik architektury krajobrazu

I. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w specjalistycznych pracowniach szkolnych: rysunku technicznego, projektowania architektury krajobrazu, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, kompozycji, przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska oraz innych instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni.

II. Szkoła przygotowuje uczniów do:

– opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
– urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
– urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
– uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

III. Kończąc technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu zdobędziesz:

  1. maturę,
  2. tytuł zawodowy: technik architektury krajobrazu,
  3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
  4. możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE,
– prowadzenia integrowanej produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
– uzyskania prawa jazdy kat. T,
– samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w biurach projektowych, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, z budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, architektury krajobrazu i innych.

Nabywane umiejętności:

PKZ(RL.c)
Uczeń:
1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;

5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(RL.l)
Uczeń:
1) rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych;
2) rozróżnia czynniki siedliska roślin;
3) rozpoznaje typy i rodzaje gleb;
4) rozróżnia sprzęt i maszyny stosowane do uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych;
5) rozróżnia rodzaje zabiegów uprawowych;
6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
7) rozpoznaje chwasty, choroby i szkodniki roślin ozdobnych;
8) rozróżnia rodzaje zabiegów stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni;
9) określa typy i zasoby krajobrazu;
10) wykonuje rysunki odręczne z zastosowaniem różnych technik rysunkowych i barwnych;
11) sporządza rysunki techniczne odręcznie oraz z wykorzystaniem technik komputerowych;
12) rozróżnia rodzaje obiektów terenów zieleni;
13) odczytuje informacje z planów zagospodarowania przestrzennego;
14) rozróżnia style architektury krajobrazu z różnych okresów historycznych;
15) klasyfikuje grunty i określa ich przydatność do budowy obiektów architektury krajobrazu;
16) rozróżnia rodzaje dokumentacji dotyczącej budowy obiektów architektury krajobrazu;
17) rozróżnia rodzaje materiałów budowlanych oraz określa ich zastosowanie w obiektach małej architektury;
18) posługuje się mapami i planami sytuacyjno-wysokościowymi;
19) rozróżnia sprzęt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie;
20) przestrzega zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót na terenach zieleni;
21) organizuje teren budowy obiektów małej architektury;
22) stosuje przepisy prawa dotyczące terenów zieleni;
23) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
Uczeń:
1) określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;
2) określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;
3) dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
4) wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
5) dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
6) ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
7) przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;
8) przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;
9) przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.

2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Uczeń:
1) charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
2) przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;
3) przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;
4) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;
5) opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
6) projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
7) planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;
8) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
9) planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
10) dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;
11) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;
12) przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
13) wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
14) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;
15) dobiera metody nawadniania roślin;
16) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;
17) projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
Uczeń:
1) określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
2) dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
3) wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;
6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
8) dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.

2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
Uczeń:
1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
2) planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
3) wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
4) dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
5) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
6) wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
7) wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;
8) planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
9) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.

 
 

Facebook

YouTube