TECHNIK AGROBIZNESU

 

  1. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzone pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w specjalistycznych pracowniach dydaktycznych oraz warsztatach szkolnych, gospodarstwach i przedsiębiorstwach branży ekonomiczno – rolniczej.
  2. Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  –wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

  – prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  – prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

  – organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie;

  – organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym;

  – prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

   

  III. Kończąc Technikum w zawodzie technik agrobiznesu zdobędziesz:

  1. maturę
  2. tytuł zawodowy: technik agrobiznesu,
  3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
  4. możliwość:

  – przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
  – korzystania ze środków finansowych UE,
  – prowadzenia integrowanej produkcji,
  – stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
  – uzyskania prawa jazdy kat. T,
  – obsługi kombajnu zbożowego,
  – samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
  – podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  – podjęcia nauki na studiach wyższych, np.: rolnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, agronomia i agrobiznes.

   

  Nabywane umiejętności w zakresie kwalifikacji:

   

  ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

  1. Podstawy rolnictwa
   Uczeń:

  1) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;

  2) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;

  3) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody ;

  4) posługuje się przyrządami meteorologicznymi;

  5) ocenia wpływ nawozów na glebę i rośliny;

  6) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt;

  7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

  8) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;

  9) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;

  10) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego;

  11) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

  12) charakteryzuje zasady korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

  13) sporządza biznesplan dla gospodarstwa rolnego;

  14) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności rolniczej;

  15) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

  1. Prowadzenie produkcji roślinnej

  Uczeń:

  1) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego regionu;

  2) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolnego;

  3) planuje nawożenie organiczne i mineralne;

  4) przygotowuje materiał siewny do siewu;

  5) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;

  6) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;

  7) dobiera metody i środki stosowane w ochronie roślin;

  8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane produkcji roślinnej;

  9) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą, z zasadą wzajemnej zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym.

  1. Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin

  Uczeń:

  1) charakteryzuje przepisy prawa dotyczące środków ochrony roślin;

  2) charakteryzuje środki ochrony roślin;

  3) stosuje integrowaną ochronę roślin;

  4) charakteryzuje wpływ środków ochrony roślin na środowisko;

  5) charakteryzuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin.

  1. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

  Uczeń:

  1) rozróżnia budowę anatomiczną zwierząt gospodarskich;

  2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;

  3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;

  4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;

  5) ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;

  6) prowadzi gospodarkę paszową w produkcji zwierzęcej;

  7) analizuje wpływ żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;

  8) dobiera sposoby utrzymania zwierząt gospodarskich;

  9) dobiera technologie chowu zwierząt gospodarskich;

  10) dobiera środki techniczne do prac w produkcji zwierzęcej;

  11) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;

  12) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;

  13) wykonuje prace związane z higieną zwierząt gospodarskich i utrzymaniem pomieszczeń  inwentarskich;

  14) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z zasadami wzajemnej zgodności;

  15) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;

  16) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz obrotu nimi;

  17) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej.

  1. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

  Uczeń:

  1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

  2) określa sposoby ochrony przed korozją;

  3) rozróżnia środki techniczne stosowane w produkcji rolniczej;

  4) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

  5) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej w gospodarstwie;

  6) obsługuje urządzenia wodne i wodociągowe stosowane w gospodarstwie;

  7) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;

  8) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;

  9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

  10) eksploatuje środki techniczne wykorzystywane w chemicznej ochronie roślin.

   

  1. Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i płodów rolnych

  Uczeń:

  1) prowadzi rozpoznanie rynku;

  2) planuje przebieg procesu dystrybucji;

  3) przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;

  4) określa sposoby sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego;

  5) przygotowuje zwierzęta do pokazów i wystaw;

  6) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;

  7) określa sposoby sprzedaży zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

   

   

  ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

   

  1. Podstawy rolnictwa

  Uczeń:

  1) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;

  2) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;

  3) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody ;

  4) posługuje się przyrządami meteorologicznymi;

  5) ocenia wpływ nawozów na glebę i rośliny;

  6) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt;

  7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

  8) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;

  9) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;

  10) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego;

  11) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

  12) charakteryzuje zasady korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

  13) sporządza biznesplan dla gospodarstwa rolnego;

  14) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności rolniczej;

  15) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

  1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie

  Uczeń:

  1) sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  2) dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa;

  3) organizuje działalność produkcyjną, logistyczną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie;

  4) określa źródła finansowania przedsiębiorstwa działającego w agrobiznesie ;

  5) określa potrzeby kadrowe w prowadzonej działalności;

  6) stosuje techniki zarządzania przedsiębiorstwem;

  7) stosuje działania marketingowe w agrobiznesie;

  8) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

  9) charakteryzuje zasady korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

  1. Planowanie przetwórstwa żywności

  Uczeń:

  1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych żywności;

  2) charakteryzuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie przetwórstwa żywności;

  3) określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców w procesie przetwarzania żywności;

  4) planuje technologie produkcji wybranych produktów spożywczych;

  5) dobiera metody utrwalania żywności;

  6) sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności;

  7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym;

  8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego;

  9) organizuje prace związane z przetwórstwem żywności;

  10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych;

  11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego;

  12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

  1. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

  Uczeń:

  1) stosuje przepisy prawa podatkowego i rachunkowości;

  2) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami;

  3) rozróżnia składniki majątku i kapitału przedsiębiorstwa;

  4) przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa;

  5) charakteryzuje składniki majątku trwałego ;

  6) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach;

  7) sporządza sprawozdanie finansowe;

  8) dokonuje klasyfikacji kosztów;

  9) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie;

  10) wyjaśnia zasady wynagradzania pracowników oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia;

  11) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w agrobiznesie;

  12) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej;

  13) korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych.

   

  Ponadto realizacja efektów z zakresu:

  – bezpieczeństwa i higieny pracy

  – języka obcego zawodowego

  – kompetencji personalnych i społecznych

  – organizacji pracy małych zespołów

   

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google