Szkoła branżowa I stopnia w zawodzie rolnik

  1. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzone pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w specjalistycznych pracowniach dydaktycznych oraz warsztatach szkolnych, gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych.
  2. Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  – wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  – prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  – prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
  – uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

  III. Kończąc branżową szkołę I stopnia w zawodzie rolnik zdobędziesz:

  1. tytuł zawodowy: rolnik,
  2. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
  3. możliwość:

  – przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
  – korzystania ze środków finansowych UE,
  – prowadzenia integrowanej produkcji,
  – stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
  – uzyskania prawa jazdy kat. T,
  – obsługi kombajnu do zbioru zbóż,
  – samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
  – podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  – możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia: w zawodzie technik rolnik ROL.10. organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej lub w zawodzie technik agrobiznesu ROL.05. organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

  Nabywane umiejętności w zakresie kwalifikacji:

   

  ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

  1. Podstawy rolnictwa
   Uczeń:

  1) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;

  2) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;

  3) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody ;

  4) posługuje się przyrządami meteorologicznymi;

  5) ocenia wpływ nawozów na glebę i rośliny;

  6) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt;

  7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

  8) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;

  9) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;

  10) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego;

  11) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

  12) charakteryzuje zasady korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

  13) sporządza biznesplan dla gospodarstwa rolnego;

  14) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności rolniczej;

  15) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

  1. Prowadzenie produkcji roślinnej
   Uczeń:

  1) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;

  2) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;

  3) planuje nawożenie organiczne i mineralne;

  4) przygotowuje materiał siewny do siewu;

  5) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;

  6) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;

  7) dobiera metody i środki stosowane w ochronie roślin;

  8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;

  9) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą, z Zasadą Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;

  10) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin.

  1. Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
   Uczeń:

  1) charakteryzuje przepisy prawa dotyczące środków ochrony roślin;

  2) charakteryzuje środki ochrony roślin;

  3) stosuje integrowaną ochronę roślin;

  4) charakteryzuje wpływ środków ochrony roślin na środowisko;

  5) charakteryzuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin.

  4.Prowadzenie produkcji zwierzęcej

  Uczeń:

  1) rozróżnia budowę anatomiczną zwierząt gospodarskich;

  2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;

  3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;

  4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;

  5) ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;

  6) prowadzi   gospodarkę paszową w produkcji zwierzęcej;

  7) analizuje wpływ żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;

  8) dobiera sposoby utrzymania zwierząt gospodarskich;

  9) dobiera technologie chowu zwierząt gospodarskich;

  10) dobiera środki techniczne do prac w produkcji zwierzęcej;

  11) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;

  12) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;

  13) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń inwentarskich;

  14) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadą Wzajemnej Zgodności;

  15) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;

  16) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz obrotu nimi;

  17) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej.

  5.Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

  Uczeń:

  1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

  2) określa sposoby ochrony przed korozją;

  3) rozróżnia środki techniczne stosowane w produkcji rolniczej;

  4) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

  5) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej w gospodarstwie;

  6) obsługuje urządzenia wodne i wodociągowe stosowane w gospodarstwie;

  7) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;

  8) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;

  9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

  10) eksploatuje środki techniczne wykorzystywane w chemicznej ochronie roślin.

  6.Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych

  Uczeń:

  1) prowadzi rozpoznanie rynku;

  2) planuje przebieg procesu dystrybucji ;

  3) przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;

  4) określa sposoby sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego;

  5) przygotowuje zwierzęta do pokazów i wystaw;

  6) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;

  7) określa sposoby sprzedaży zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

   

  Ponadto realizacja efektów z zakresu:

  – bezpieczeństwa i higieny pracy

  – języka obcego zawodowego

  – kompetencji personalnych i społecznych

  – organizacji pracy małych zespołów

 
 

Facebook

YouTube