Ogłoszenie nr 554291-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej: Budowa hali namiotowej maszyn ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak
Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:
 1. Ogłoszenie
 2. Projekt architektoniczno-budowlany,  przedmiary  robót  i  specyfikacje  techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych
  1. Hala maszyn
  2. Instalacje elektryczne
  3. Zagospodarowanie terenu
  4. Specyfikacje techniczne
 3. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
 6. Formularz oferty
 7. Projekt umowy
 8. SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana nr 1 treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Facebook

YouTube