Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, ul. Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska, tel. (83) 345 00 24.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna Uwagi
Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego, realizacja procesu edukacyjnego, prowadzenie dokumentacji szkolnej, ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie szkoły. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Działania informacyjne i promocyjne dotyczące wydarzeń, np. publikowanie informacji lub zdjęć w internecie.Udzielona zgoda. Podanie danych jest warunkiem umownym. Jeśli nie wyrazisz zgody, informacje o Twojej osobie lub dziecku oraz Twój wizerunek lub wizerunek dziecka nie będą przedmiotem publikacji.
Udział w wydarzeniu, np. konkursie.Udzielona zgoda Podanie danych jest warunkiem umownym, niezbędnym do udziału w wydarzeniu.
Realizacja zadań związanych z pobytem wychowanka w Internacie.Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przyjęcia wychowanka do internatu.
Zapewnienie właściwej opieki medycznej podczas pobytu wychowanka w internacie.Udzielona zgoda Podanie danych jest warunkiem umownym. Jeśli nie wyrazisz zgody, sprawowana opieka medyczna może nie być właściwa.
Zawarcie lub realizacja umowy zlecenia, umowy o dzieło.Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym. Jeśli nie podasz swoich danych, to zawarcie umowy i jej realizacja nie będą możliwe.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pamiętaj, że nie zawsze będzie możliwa realizacja każdego z tych praw.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będziemy przechowywać:

  • do czasu wycofania zgody;
  • do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
  • w pozostałych przypadkach maksymalnie przez okres 5 lat.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się telefonicznie: 604 292 696                   lub za pomocą poczty elektronicznej: info@dn.net.pl

Inne informacje

Dane osobowe możemy przekazywać instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankom w przypadku rozliczeń, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne) a w przypadku gdy zajdzie taka konieczność również innym upoważnionym instytucjom (np. Policja). Danych nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

                                                                       Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
Radosław Stanisław Klekot