• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Podsumowanie projektu LdV

Dnia 30 maja 2014r. w Zespole Szkół CKR im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyło się podsumowanie projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie agrobiznesu i przedsiębiorczości szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw w regionie Południowego Podlasia” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”. Z tej okazji do  Szkoły zaproszono dyrekcję, nauczycieli oraz uczniów Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej, a także lokalną społeczność i rodziców naszych uczniów. W ramach podsumowania projektu przygotowano prezentację multimedialną. Pani Honorata Godlewska zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami, organizacja wyjazdu młodzieży na Węgry). Pani Godlewska podkreśliła również, że wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu oraz dokumenty Europass Mobilność honorowane przez pracodawców w Unii Europejskiej. Następnie wystąpiła uczestniczka projektu Agnieszka Sałata – uczennica II klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczennica opowiedziała o przebiegu stażu zawodowego na Węgrzech, realizacji programu turystyczno- kulturowego oraz nabytych kompetencjach i umiejętnościach. Na zakończenie głos zabrała Pani dyrektor Anna Sęk, która podziękowała wszystkim zebranym za obecność i wyraziła nadzieję, że w przyszłości w szkole będą realizowane podobne projekty.    

CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót ze stażu zawodowego na Węgrzech

Dnia 19 kwietnia 2014r. czternastu  uczniów II i III klas Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wróciło  z 3-tygodniowego stażu zawodowego pt: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie agrobiznesu i przedsiębiorczości szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw w regionie Południowego Podlasia” na Węgrzech, w gospodarstwie rolnym należącym do Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor

CZYTAJ WIĘCEJ

Staż zawodowy w gospodarstwach rolnych na Węgrzech

Od 30.03.2014r. czternastu uczniów naszej szkoły w ramach projektu przebywa na 3-tygodniowym stażu zawodowym  na Węgrzech. Uczniowie odbywają praktykę zawodową w gospodarstwie szkolnym należącym do Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W ramach realizacji programu kulturowo-turystycznego uczestnicy wyjazdu odwiedzili lokalne Muzeum Rolnictwa, Park Krajobrazowy oraz baseny termalne i aquapark.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przygotowanie językowo – pedagogiczno – kulturowe

Od 09.01.2014 r. rozpoczęła się realizacja harmonogramu przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Prowadzone zajęcia mają za zadanie jak najlepsze przygotowanie uczniów naszej szkoły do odbycia zagranicznego stażu zawodowego. Harmonogram przygotowania uwzględnia: 40 godz. zajęć z języka angielskiego, które mają na celu wyposażenie stażystów w umiejętności komunikowania się oraz posługiwania się słownictwem technicznym, 15 godz. zajęć przygotowania kulturowego, w trakcie których stażyści poznają region, w którym będą odbywali staż, jego historię, geografię i tradycje. 10 godz. zajęć przygotowania pedagogicznego podczas których zdobędą kluczowe umiejętności interpersonalne niezbędne podczas stażu. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem. W celu efektywnej realizacji zajęć z funduszy projektu zakupiono pomoce dydaktyczne. Po odpowiednim przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym w naszej szkole 14 osobowa grupa młodzieży naszej szkoły pod opieką 1 nauczyciela wyjedzie do Gyomaendrod na Węgrzech. W ciągu 3 tygodniowego stażu młodzież będzie pracowała w gospodarstwach rolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt rolniczy, specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej i bydła mlecznego. W czasie wolnym od zajęć młodzież weźmie udział w zajęciach rekreacyjnych i wycieczkach krajoznawczych, m.in.  do Budapesztu. Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają od partnera zagranicznego certyfikaty potwierdzające odbycie stażu. Świadectwem zdobytych umiejętności podczas stażu będzie dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców w Unii Europejskiej. Harmonogram przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na Węgry

07. 03.2014 w sali 29 odbyło się  spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Leonardo Da Vinci w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej. Koordynator projektu Pani Beata Kalwarczyk – Warpas   zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego. Przekazała również informacje dotyczące przejazdu i ubezpieczenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Realizacja projektu Leonardo da Vinci

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej rozpoczął realizację projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie” pn : Wzmocnienie

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpoczęcie projektu i spotkanie organizacyjne z uczniami szkoły

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa rozpoczyna realizację projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie” pn : Wzmocnienie kompetencji kluczowych w

CZYTAJ WIĘCEJ

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google