Od 09.04.2018 r. rozpoczęła się realizacja zajęć o charakterze pedagogicznym, kulturowym oraz językowym. Celem prowadzonych zajęć było jak najlepsze przygotowanie uczniów naszej szkoły do odbycia stażu zawodowego zagranicą.

Harmonogram przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego obejmował:

40 godz. zajęć z języka angielskiego, mających na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego i kompetentnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych w trakcie pobytu na Węgrzech. Chcemy, aby nasi uczniowie mogli samodzielnie inicjować dialogi z węgierskimi gospodarzami i uczniami szkół węgierskich.

25 godz. zajęć przygotowania kulturowego, w trakcie których zapoznaliśmy stażystów z historią, geografią i kulturą Węgier. Omówiona została także historia powstania i rozwoju Unii Europejskiej oraz program Erasmus+ ze szczególnym naciskiem na projekty mobilności edukacyjnej.

10 godz. zajęć przygotowania pedagogicznego podczas, których zdobyli kluczowe umiejętności interpersonalne niezbędne podczas stażu.

Zajęcia odbywały się zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Po odpowiednim przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym w naszej szkole dwie 15-osobowe grupy młodzieży naszej szkoły pod opieką 2 nauczycieli w czerwcu oraz we wrześniu 2018 roku wyjadą do Gyomaendrod na Węgrzech. W trakcie 2 tygodniowego stażu nasi uczniowie będą pracowali w specjalistycznych gospodarstwach rolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt rolniczy, specjalizujących się w wielkoobszarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. W czasie wolnym od zajęć młodzież zrealizuje również program kulturowy. Stażyści odbędą wycieczkę do Budapesztu, zwiedzą Muzeum Etnograficzne, Park Krajobrazowy oraz Szkołę Rolniczą Bethlen Gabor.

Świadectwem zdobytych umiejętności podczas stażu będzie dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

 
 

Facebook

YouTube