Technik rolnik

I. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w specjalistycznych pracowniach szkolnych: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, techniki rolniczej, ekonomiczno- rolniczej, hali maszyn, gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych.

II. Szkoła przygotowuje uczniów do:

– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
– prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
– organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
– podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego;
– uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

III. Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz:

  1. maturę,
  2. tytuł zawodowy: technik rolnik,
  3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
  4. możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE,
– prowadzenia integrowanej produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
– uzyskania prawa jazdy kat. T,
– obsługi kombajnu zbożowego,
– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych.

Nabywane umiejętności:

PKZ(RL.c)
Uczeń:
1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;

5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(RL.d)
Uczeń:
1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
2) rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń;
3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
4) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
7) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt;
8) rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty;
9) rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;
10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(RL.f)
Uczeń:
1) przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych;
2) sporządza biznesplan;
3) stosuje rachunek ekonomiczny w działalności rolniczej;
4) rozróżnia i oblicza podatki związane z działalnością rolniczą;
5) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
6) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji roślinnej
Uczeń:
1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
5) planuje nawożenie organiczne i mineralne;
6) ocenia jakość materiału siewnego;
7) przygotowuje materiał siewny do siewu;
8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Uczeń:
1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;
3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;
8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;
9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. Organizowanie produkcji roślinnej
Uczeń:
1) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,
2) posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;
4) planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;
5) projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
6) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
7) dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
8) dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;
9) prowadzi plantacje nasienne;
10) organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności;
12) planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;
13) nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
14) stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności;
15) korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.

2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
Uczeń:
1) określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;
2) określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;
3) analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich;
4) dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;
5) organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich;
6) określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;
7) ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
8) analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich;
9) planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;
10) organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;
11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności;
12) prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;
13) określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne;
14) organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
15) planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego;
16) nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;
17) korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.

 

 
 

Facebook